23 May 2023

 

ทำไมความผูกพันของบุคลากร จึงมีผลต่อการดำเนินการที่ดีขององค์กร

 

แนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   (Thailand Quality Award: TQA) ได้กล่าวถึง “ผลการดำเนินการที่ดี (High Performance)” จุดมุ่งหมายของคำนี้ก็คือ การทำให้บุคลากรสามารถทำงานให้บรรลุผลการดำเนินการที่ดี  ซึ่งองค์กรควรเข้าใจลักษณะของสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดีว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้บุคลากรทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและความสำเร็จขององค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจและสร้างความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)

ความน่าสนใจที่ชวนคิดต่อคือ การทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดีมีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร?   

จริงๆ หลายองค์กรก็พยายามทำอยู่ แต่ด้วยเงื่อนไขการทำงานมีการปรับเปลี่ยนรวดเร็ว จนทำให้หลายเรื่องก็ช้าไปจนอาจจะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับพนักงานได้ สิ่งเหล่านี้ได้แก่ ลักษณะการทำงานที่มีความยืดหยุ่น มีอำนาจตัดสินใจ การได้ทำงานที่มีคุณค่า  มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน มีสื่อสารที่ดีในเรื่องสำคัญๆ  ให้โอกาสก้าวหน้า แบ่งปันความรู้และทักษะ มุ่งเน้นลูกค้า หรือรู้ทิศทางขององค์กรชัดเจน เป็นต้น

หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า ลักษณะที่กล่าวในข้างต้น ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน สำหรับองค์กรที่มีการสำรวจความผูกพันในทุกๆ ปี ดังนั้น จึงเกิดคำถามต่อไปว่า

อะไรคือวัตถุประสงค์ของ

การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Workforce Engagement Survey)?  

ตอบง่ายๆ ก็คือ เพื่อตรวจเช็คว่า ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดีที่องค์กรดำเนินการอยู่นั้น ยังดีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำให้บุคลากรทำงานอย่างดีที่สุดหรือไม่สำหรับบางองค์กรอาจจะนำผลการสำรวจไปใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การใหม่ให้กับบุคลากร (Employee Experience) ก็จะทำให้มีข้อมูลสนับสนุนในการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ โดยมีการรับฟังเสียงจากพนักงาน ( Bottom up) พูดภาษาชาวบ้านก็คือ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ที่ต้องกล่าวเช่นนี้เพราะกลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่เป็น Gen X ท่านอาจจะต้องจัดเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมให้เด็กรุ่นใหม่ทั้ง Gen Y, Gen Alpha เข้ามาอยู่เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่ดีต่อไป

จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรสูง (High Engagement)
จะทำให้ผลการดำเนินการดีขึ้น(High Performance) อย่างมีนัยสำคัญ

วันนี้องค์กรทราบรึยังว่า พนักงานรู้สึกอย่างไรกับองค์กร และท่านนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์เพื่อองค์กรอย่างไร

 

ทำความรู้จัก BETTER WE  คลิก

 

 
Writer