19 April 2023

.

บุคลากรเก่ง องค์กรแกร่ง พร้อมก้าวสู่เป้าหมายแห่งความเป็นเลิศ

เมื่อ ‘บุคลากร’ คือคนสำคัญหนึ่งที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กร ผู้บริหารต่างก็คาดหวังว่า บุคลากรหรือพนักงาน จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ตาม … สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหาร หรือ HR ต้องให้ความสำคัญและกลับมาทบทวนว่า ที่ผ่านมา องค์กรได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาและผลักดันบุคลากรให้พร้อมด้วยศักยภาพแล้วหรือยัง ? เพราะอย่าลืมว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังที่องค์กรตั้งไว้ได้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล สององค์กรผู้คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร หรือ Thailand Quality Class Plus: People ประจำปี 2565 ต่างก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเช่นเดียวกัน ด้วยความเชื่อที่ว่า ‘บุคลากร คือ ผู้ที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์’ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องทุ่มเท และวางแผนเพื่อพัฒนาคนของตัวเองให้ ‘เก่ง’

เราลองมาดูกันว่า ธ.ก.ส. และ มหิดล เขาเริ่มต้นในส่วนนี้อย่างไร และมีแง่มุมใดที่จะนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่านได้บ้าง ?

เพราะการพัฒนาบุคลากร ไม่สามารถทำสำเร็จได้ภายในวันเดียว

แต่เป็นสิ่งที่ต้องวางแผนเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ธ.ก.ส. จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว (HR Master Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งด้านอัตรากำลังและขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางทั้งปัจจุบันและในอนาคต

เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร โดยเริ่มต้นจากการสื่อสารให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการเสริมสร้างการรับรู้ค่านิยมมหิดล (M-A-H-I-D-O-L) และแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามสายงาน เรียกได้ว่า roadmap การพัฒนาบุคลากรนั้นถูกดำเนินไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ฉะนั้น การวางแผนหรือการวางกลยุทธ์อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น จะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางและตั้งเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

Reskill – Upskill เสริมความเก่ง สู่องค์กรแกร่ง

การยกระดับทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป การ Reskill – Upskill นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง องค์กรจำเป็นต้องทบทวนว่า ทักษะของบุคลากรที่มีอยู่นั้นสอดรับ และเพียงพอต่อโลกในวันนี้ หรือในอนาคตหรือไม่

ธ.ก.ส. ได้กำหนดแนวทาง BAAC Learning & Development Model เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการเตรียมทักษะให้พร้อมต่อการเป็นมืออาชีพในสายงาน การพัฒนาเพื่อรองรับระบบทดแทนตำแหน่ง และการเป็นผู้นำในอนาคต ผ่านการอบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ด้านมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะของบุคลากรในแต่ละสายงาน เช่น Global Talent การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยด้วยหลักสูตร Professional Researcher Empowerment Program (PREP) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา (MU-ADP) ฯลฯ

รวมถึงการมี Digital KM Masterclass ในการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ จากความรู้ที่ฝังลึกจากกระบวนการทำงานสู่ความรู้ที่ชัดแจ้งสามารถแบ่งปันให้คนในองค์กรได้ พร้อมร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มาร่วมสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของมหาวิทยาลัยผ่านบุคลากรและนักศึกษาในการดำเนินการแต่ละพันธกิจอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากทักษะ คือ ‘ความสุข’ ของบุคลากร

ไม่เพียงแต่ความเก่งของบุคลากรเท่านั้น แต่การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ บุคลากรยังต้องมีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันต่อองค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข การมอบสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ทั้ง ธ.ก.ส. และมหาวิทยาลัยมหิดล ต่างก็มีนโยบาย หรือมาตรการเพื่อดูแลบุคลากรในส่วนนี้ อาทิ

  • มอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
  • จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลบุคลากรในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การระบาดของ COVID-19
  • วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

 

เมื่อบุคลากรมีความพร้อมด้านศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน ก็ย่อมเป็นสัญญาณที่ดีว่า เขาเหล่านั้นพร้อมแล้วที่จะร่วมเดินหน้า สร้างความแข็งแกร่ง และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้ ยังเปรียบเสมือนตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจเช็คสุขภาพขององค์กรอยู่เสมอ ไม่ใช่แค่ด้านบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านกระบวนการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และช่วยให้ทราบถึงจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อนำไปเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความสำเร็จขั้นต่อไป


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

The 21st TQA Winner Conference:

Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability

18-19 พฤษภาคม 2566 

สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาแห่งปีที่รวบรวมสุดยอด Practices และ เทรนด์การบริหารจัดการในทุกมิติ

จาก องค์กรผู้คว้ารางวัลระดับ World Class คลิก

ค้นหาหลักสูตรอบรบใน TQA Training Program 2023 คลิก
Writer