15 January 2021

เสริมผลิตภาพ เตรียมพร้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Innovation Lean

การเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ นับเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรใฝ่ฝัน แต่ความฝันนั้นคงกลายเป็นความจริงไม่ได้หากไม่ลงมือทำ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) หรือ Siam Steel Service Center Public Company Limited บริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น คืออีกหนึ่งองค์กรที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด Lean จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ศูนย์บริการเหล็กสยามเลือกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่เสริมสร้างวิสัยทัศน์ของทุกคน ครอบคลุมถึงทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร

3 ขั้นตอนปรับปรุงองค์กรตามแนวทาง Innovation Lean
แบบฉบับศูนย์บริการเหล็กสยาม

ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เข้าใกล้เป้าหมายการเป็น Smart Production

หากถามว่าการปรับปรุงองค์กรด้วยการประยุกต์ใช้ Innovation Lean ส่งผลอย่างไร ศูนย์บริการเหล็กสยาม ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ในการปรับปรุงองค์กรด้วย Innovation Lean ไว้ว่า

“สิ่งสำคัญที่สุดของการเข้า Innovation Lean
คือเราได้รับการพัฒนาด้านผลิตภาพ ได้ความรู้เพิ่มเติม บริษัทได้คนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
จึงมองว่าเรื่องของการพัฒนาคนจะได้ประโยชน์ที่สุด หลังจากที่พัฒนาโครงการ Innovation Lean
ทำให้ได้ผลลัพธ์ในการดำเนินงานค่อนข้างสูง
(ศูนย์บริการเหล็กสยาม)

นอกจากนี้ Innovation Lean ยังช่วยให้ ศูนย์บริการเหล็กสยาม เกิดการพัฒนากระบวนการที่ดียิ่งขึ้น อาทิ การลดของเสีย และความสูญเปล่าในกระบวนการ โดยสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน รวมถึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาโปรแกรมเพื่อก้าวสู่ Smart Production ต่อไปในอนาคต

ที่มา : งานสัมมนาออนไลน์ Operational Excellence Day วันที่ 21 กันยายน 2563 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Writer