16 October 2020

‘กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ’
สร้างองค์กรนวัตกรรม เพื่อส่งต่อคุณค่าแก่คนทุกระดับ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

True Innovation

คำกล่าวของคุณศุภชัยที่อธิบายถึงความหมายของนวัตกรรมในรูปแบบของ TRUE ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกิด ‘นวัตกรรม – Innovation’ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ ‘กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู’ องค์กรผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ – Thailand Quality Award ประจำปี 2562 ได้ให้ความสำคัญ และนับเป็นภารกิจหลักที่พยายามขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อคุณค่าไปยังเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือจากความเปลี่ยนแปลง และวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สร้าง ‘องค์กรแห่งนวัตกรรม’ เริ่มต้นจากอะไร ?

เมื่อนวัตกรรมถูกตั้งเป้าหมายให้เป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็ง การมุ่งสร้าง ‘องค์กรนวัตกรรม’ จึงเป็นสิ่งที่ TRUE ต้องการ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้างนวัตกรถึง 100,000 คนในปี 2020 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เศรษฐกิจ และสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเส้นทางแห่งการเป็นองค์กรนวัตกรรมนั้นเริ่มต้นจาก

สร้าง Innovation Culture

แบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร เพราะบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่ในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงจัดให้มีการประกวดนวัตกรรม เช่น Innovation Awards, นวัตกรรมบัวบาน ผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด

เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์ผ่านโครงการ Open Innovation

ไม่เพียงแต่เฉพาะในองค์กรเท่านั้น แต่ TRUE ยังขยายโอกาสสู่ภายนอก โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งในมหาวิทยาลัยผ่านโครงการ True Lab และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Start Up เพื่อให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

ผู้นำต้องมีทิศทางชัดเจน

การจะเป็นองค์กรนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบได้ จำเป็นต้องเริ่มจากผู้นำที่มีความเชื่อมัน เห็นความสำคัญ และพร้อมชี้นำบุคลากรถึงทิศทางในการก่อร่างสร้างนวัตกรรม


2 รูปแบบนวัตกรรม นำ
TRUE ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต

ท่ามกลางการเร่งคิดค้นนวัตกรรมที่จะนำพาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ หลายองค์กรคงได้พบกับความลำบากหรืออุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการทำให้เกิดขึ้นจริง ในด้านของ TRUE ก็ต้องพบกับอุปสรรคหรือข้อจำกัดเหล่านี้เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีความเพียบพร้อมในหลายด้านก็ตาม เพื่อทำลายข้อจำกัดดังกล่าว TRUE จึงแบ่งนวัตกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ

Innovation

ตัวอย่างนวัตกรรมจาก TRUE
ตอกย้ำการเป็นองค์กรสื่อสารของคนทุกกลุ่ม

เศรษฐกิจ :

ร่วมกับ กสทช. สนับสนุน Universal Service Obligation เพื่อส่งเสริมบริการขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงระบบเครือข่ายจากพื้นที่ทุรกันดาร

สังคม :

ThaiMissing Application – จากโครงการหาย(ไม่)ห่วง ช่วยติดตามคนหาย, Autistic  Application – ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในการใช้ชีวิต ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง สื่อสาร และแสดงออกถึงความต้องการได้

สิ่งแวดล้อม :

We Grow Application – สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่, โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Elephant Smart Early Warning System) ด้วยเครือข่ายความเร็วสูงจาก TrueMove

…..

จะเห็นได้ว่าความพยายามในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของ TRUE เกิดขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการเชื่อมโยง ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้ภายในองค์กร ทำให้ TRUE สามารถมองเห็น และขยับเข้าใกล้เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ได้ตลอดเวลา พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันได้ดังที่ตั้งใจ

ที่มา : งานสัมมนา Thailand Quality Award  2019 Winner Conference  หัวข้อ “True Excellence Model and Leadership System” และ “การสร้างความเป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจ Telecom Service Provider”

…..

 

TQA

TQA SMART-Ex Program
โปรแกรมการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง (Organization Assessment Certified Expert) ช่วยตรวจประเมิน และให้ Feedback report เพื่อให้องค์กรนำไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร สู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ…

  • องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร
  • องค์กรที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
  • องค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> http://smart-ex.tqa.or.th/

โทร. 02-619-5500 ต่อ 632-631 Email: tqa@ftpi.or.th
Writer