11 March 2020

เมื่อวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ไบเทค บางนา โดยจัดออกมาในรูปแบบของการสัมมนาวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในไทย และต่างประเทศมาร่วมบรรยาย รวมไปถึงการจัดแสดงบูธนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ และแนวคิดในการยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และในส่วนของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเองก็ต้องการขับเคลื่อน ชี้นำประเด็นดังกล่าว เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้พัฒนา และยังได้มีโอกาสซักถามพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดขององค์กร และประเทศชาติ

Industry 4.0  ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรจึงจะพาองค์กรให้ไปรอดบนสนามแห่งการแข่งขันในยุคดิจิทัล ?  

สำหรับบูธแรกที่ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริหาร ผู้ดำเนินงานในองค์กรทั้งภาคผลิต และภาคบริการคือ บูธ Industry 4.0 ที่นำเสนอ Roadmap ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรด้วยการนำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวแปรหลักในการขับเคลื่อนตาม ‘แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0’ โดยผู้ที่มาเยี่ยมชมต่างก็ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของทางสถาบัน เริ่มต้นตั้งแต่การประเมินองค์กรเบื้องต้น (Basic Assessment) เพื่อวิเคราะห์ และวางแผน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาขององค์กรให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยี

หลังจากที่ได้ทราบแนวคิด และคำแนะนำเบื้องต้นแล้ว ภายในบูธ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)  ยังได้มาร่วมนำเสนอ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบดิจิทัลเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในแต่ละระดับให้ผู้ร่วมงานได้รู้จัก และลองสัมผัสกันด้วยตัวเองอีกด้วย

Transforming Organization Performance through Lean Management กระบวนการยกระดับสมรรถนะ กำจัดจุดอ่อนขององค์กร

นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพของสินค้า และบริการให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานแล้ว การยกระดับสมรรถนะขององค์กรสู่ Operational Excellence ด้วยการมุ่งเน้น การส่งมอบคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ การขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ตลอดกระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process) ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และเอาชนะคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดได้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้เสริมย้ำความรู้เรื่อง ‘ลีน (Lean)’ จากผู้เชี่ยวชาญผ่านบูธนิทรรศการ ‘Transforming Organization Performance through Lean Management’

โดยภายในบูธมีการอธิบายให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้าใจถึงหลักการสำคัญของกระบวนการลีน ที่จะช่วยยกระดับองค์กรทั้ง 3 ระดับ ครอบคลุม Productivity Maturity Level ขององค์กรทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน (Basic Lean) ระดับการจัดการและเพิ่มคุณค่า (Lean Management) สู่ระดับเทคโนโลยี (Lean 4.0) ไม่เพียงเท่านั้นผู้บริหารองค์กรยังได้ร่วมพูดคุย ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ในการนำเครื่องมือลีนไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ และยกระดับผลิตภาพขององค์กร รวมถึงคำแนะนำในการร่าง Roadmap เพื่อนำพาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Lean คลิก)

Advanced Strategic Planning ชวนมองอนาคต เตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลง  

ถัดมาที่ บูธ Advanced Strategic Planning ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจการวิเคราะห์อนาคต ที่เป็นเรื่องซับซ้อนแต่สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายด้วยการตอบคำถามบนแท็บเล็ต ภายใน 3 นาทีกับ  Foresight Interactive Learning ที่จะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการวิเคราะห์อนาคตสำหรับธุรกิจ อย่างเป็นลำดับ

ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์องค์กร ยังได้ทดลองระบบ Foresight Intelligence System (FIS) เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้รู้เท่าทันสถานการณ์ทั้งใน และนอกประเทศ (Horizon Scanning) คัดกรองข้อมูลแนวโน้ม (Trend) และการคาดการณ์ต่าง ๆ (Forecast) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางอนาคตแห่งความไม่แน่นอน (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Foresight คลิก)

ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่สนใจเยี่ยมชมบูธยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และรับคำแนะนำแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ ด้วย Advanced Strategic Planning หรือ ASP Model เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันขององค์กรตามหลักการ ‘Take benefit from the Opportunity and Overcome the Risk’  

Consultant Clinic ตรวจสุขภาพองค์กรพร้อมรับคำปรึกษา เพื่อยกระดับผลิตภาพขององค์กร

การรู้จักตัวเองนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองด้วยแล้ว ยิ่งต้องพิจารณาว่าตัวเรามีข้อบกพร่องอย่างไร และมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบ้าง เช่นเดียวกันกับการพัฒนาองค์กร การที่จะยกระดับผลิตภาพขององค์กรให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ควรเริ่มต้นจากการรู้ และเข้าใจในจุดอ่อนที่องค์กรมีเสียก่อน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจึงขอพาทุกองค์กรมาร่วมกัน ‘Productivity Check – up’ ผ่านแบบประเมินสถานะผลิตภาพขององค์กร (Productivity Maturity Level) ที่บูธ Consultant Clinic ใช้เวลาทำแบบประเมินไม่นานก็สามารถทราบผลของการประเมินเบื้องต้นได้ หลังจากทราบแล้วก็ตามมาด้วยขั้นตอนการรับฟังคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนที่แต่ละองค์กรมี เพื่อหาหนทางปรับปรุง และพัฒนายกระดับผลิตภาพขององค์กรต่อไป

Capability Development เพิ่มเติมความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

นอกเหนือไปจากการวางแผนในการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ‘บุคลากร’ ก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนำพาองค์กรให้มุ่งสู่ความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน ในวันนั้น บูธ Capability Development ได้นำเสนอหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพมากมายที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้จัดขึ้นไว้เพื่อตอบรับความต้องการที่จะพัฒนาระดับความสามารถของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล และองค์กร (ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด คลิก

Asian Productivity Organization เสริมทักษะแห่งความเป็นเลิศด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ไร้ข้อจำกัด

สำหรับบูธ Asian Productivity Organization (APO) นั้นนอกจากจะมีการแนะนำโครงการ และทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภาพในระดับนานาชาติให้ผู้ที่สนใจได้ไปร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้ว ยังเปิดให้ได้ทดลองสัมผัสกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ผ่าน Digital Learning Platform ของ APO ที่พร้อมขยายโอกาสในการเรียนรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพ การบริหารการผลิต การบริหารการเกษตร อย่างไร้ข้อจำกัด ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปหาความรู้จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Thailand Quality Award ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วยแนวทางรางวัลระดับชาติ

มาถึงบูธ Thailand Quality Award บูธสุดท้ายของงานนี้ ที่ผ่านมาคงทราบกันดีว่า มีหลากหลายองค์กรชั้นนำในทุกภาคส่วนที่เลือกนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาขององค์กร ในบูธ Thailand Quality Award ได้นำแบบประเมินองค์กร (Organizational Assessment) มาให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองประเมินกันเบื้องต้น ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการวางแผนการบริหารองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติผ่าน SMART-Ex Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับประเมินองค์กร และเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรที่ต้องการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติอีกด้วย (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คลิก)

ในโอกาสนี้ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน และทุกคนที่สนใจเข้ามาร่วมงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success เป็นอย่างมาก หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความรู้ และมองเห็นแนวทางในการนำคำแนะนำต่าง ๆ ไปปรับใช้เพื่อยกระดับผลิตภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และประเทศชาติ

ข้อมูลบูธนิทรรศการ : https://www.ftpi.or.th/25th/exhibition
Writer