23 November 2019

สู่วิถีบางจาก: ถอดรหัส CSR เพื่อทุกภาคส่วนของสังคม

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

บางจากเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) และยังเป็นหน่วยงานที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในหมวดการนำองค์กร

มาร่วมเรียนรู้แนวทางและวิธีปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบางจาก เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสำเร็จเช่นเดียวกัน
Writer