11 July 2019


การเล่าเรื่อง เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญของหลักสูตร Idea Generation and Value Creation ที่เน้นสอนผู้เรียน ให้สามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญ ให้คนฟังจดจำ และโน้มน้าวให้คนฟังเกิดมุมมอง แนวคิด หรือพฤติกรรม ตามที่ผู้เล่าคาดหวัง ผ่านกระบวนการสร้างเรื่องราว และเทคนิคการใช้ภาษา เปรียบเทียบ จนคนฟังเห็นภาพ และเข้าถึงอารมณ์ของเนื้อเรื่องอย่างลึกซึ้งชัดเจน
Writer

โดย ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ