17 October 2017

จากที่ประชุม World Economic Forum (WEF) ปี ค.ศ. 2017 คาดการณ์กันว่าลักษณะงานในปัจจุบันประมาณร้อยละ 40 ที่ใช้ทักษะง่ายๆ ไม่สลับ   ซับซ้อน ยุ่งยาก (Single-skillset jobs) กำลังมีแนวโน้มที่จะถูกเทคโนโลยี และหุ่นยนต์แย่งงานไป โดย อัตราเร่งของการทดแทนแรงงานมนุษย์นี้จะมีความเร็วมากขึ้นไปอีกหลังจากปี ค.ศ. 2020…

การเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน4.7 MiB1158Writer

โดย ชัยทวี เสนะวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด