Study Mission on The European Excellence Model and Customer Centric Innovation May 13-20, 2023 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Study Mission on The European Excellence Model and Customer Centric Innovation May 13-20, 2023

วันที่อบรม
13 - 20 พฤษภาคม 2566

ระยะเวลาอบรม : 8 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 225,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Study Mission on The European Excellence Model and Customer Centric Innovation

May 13-20, 2023

 

ที่มาโครงการ

ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคของธุรกิจดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจ กลายเป็นความท้าทายที่ทั่วโลกต้องก้าวไปให้ถึง รวมถึงประเทศไทยเองด้วย องค์กรต่างๆ เร่งแข่งขันกันใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบ ยกระดับการให้บริการ ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรชั้นนำของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่ครองความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้กำหนดโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อนำคณะผู้แทนองค์กรไทย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการองค์กร จากองค์กรชั้นนำของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การออกแบบกระบวนธุรกิจ  รวมถึงองค์ประกอบสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร

 

Overview

เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง-กลาง ขององค์กร
 • ผู้บริหาร ทีมงาน Business Excellence หรือ คณะทำงาน TQA, SE-AM, PMQA, EdPEx.
 • ผู้ขับเคลื่อน Productivity & Innovation & Technology Transformation
 • ผู้ดูแล Customer Service & Engagement
 • ทีมงาน Human Resource Management & Organizational Development

 

องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน

องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคบริการของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มี Best Practice ในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ จำนวน 3-5 องค์กร (อยู่ระหว่างการประสานงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) อาทิ

 

 • The Technical University of Munich (TUM)

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เป็น 1 ในสมาชิก TU9 กลุ่มสถาบันคุณภาพเยี่ยมทางด้านเทคโนโลยีของเยอรมนี ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยวิชาการในปี 2011 (หรือ Shanghai Ranking) TUM ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศเยอรมนี เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน นอกเหนือจากการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเยอรมนีแล้ว TUM ยังได้รับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นเป็นมหาวิทยาลัยเยอรมันเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล “University of Excellence” เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน และได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดเป็นอันดับสี่ในบรรดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งยุโรป

 

 • Siemens Campus Erlangen

สัญลักษณ์แห่งความภูมิใจร่วมกันของ Siemens และเมือง Erlangen ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยโครงการต้นแบบวิถีการทำงานแห่งอนาคต โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Agile Working ที่ล้ำสมัยแต่ยังคงคล่องตัวและ Flexible สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับพนักงาน จากการรวมเอาสภาพแวดล้อมการทำงานแบบใหม่ให้เข้ากับการใช้ชีวิตในเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองต้นแบบของโครงการระดับนานาชาติ เช่น Innovative construction, Digitalization, งานวิจัยต่างๆ ไปจนถึงเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญอย่างเรื่องความยั่งยืน เป็นหนึ่งในหน่วยงานของ Siemens ที่มีการดำเนินการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutral) แห่งแรกของโลก มีการเปิดพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวให้ชุมชน พันธมิตร และสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์และส่งต่อแรงบันดาลใจในวิถีการก่อสร้างที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ที่สุดในโลกด้วยเทคโนโลยี Advanced Hybrid-timber Construction Method

 

 • SAP

องค์กรธุรกิจด้าน Enterprise Applications ที่มุ่งเน้น Software และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นขนาดธุรกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลก มีการบริหารนวัตกรรมที่ผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการผ่าน Customer-Centric Innovation Strategy การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดย SAP Labs ซึ่งถือเป็นความโดดเด่นของกลุ่มธุรกิจนี้

 

Tentative Program

May 13, 2023
20.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
May 14, 2023
00.50 ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.05 คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค เมืองมิวนิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
เช้า ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 15, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (1) 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 16, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (2) 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 17, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สถานที่ศึกษาดูงาน
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 ศึกษาดูงานองค์กร (3)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 18, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
May 19, 2023
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00-12.00 ศึกษาดูงานองค์กร (4)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและพักผ่อนโดยอิสระตามอัธยาศัย
17.00 ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
May 20, 2023
12.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

 

ค่าธรรมเนียม
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สมัครและชำระค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครและชำระค่าธรรมเนียม
หลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ท่านละ 220,000 บาท ท่านละ 225,000 บาท
กรณีไม่มีคู่พัก ต้องพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ 35,000 บาท
ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม เริ่มต้นที่ 120,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง

 

ราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
 • ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว)
 • อาหารเช้า กลางวัน และอาหารค่ำ รวม 18 มื้อ
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการขนย้ายสัมภาระในโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการข้างต้น

 

Registration

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด

สถาบันแจ้งตอบรับทางอีเมล์ และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9

ในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือ Foundation for Thailand Productivity Institute

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E mail: tqatraining@ftpi.or.th

 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

 

Contact

ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-619-5500 คุณชุติมา ต่อ 434, คุณธนศักดิ์ ต่อ 451, คุณพัชรวรรณ ต่อ 466 มือถือ  084-336-5252  Line ID: tqatraining

E mail: tqatraining@ftpi.or.thLatest Course


Latest Articles