24 May 2024

หัวหน้างานที่ดี ต้องมีมากกว่าแค่ความสามารถ

 

         

                 หัวหน้างานยุคใหม่ต้องพัฒนาตัวเองหลายด้านมากกว่าในอดีต การเป็นหัวหน้างานที่ดีและช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ การให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้ใจและลูกน้องยอมรับ ต้องมีเป้าหมายของตัวเองและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงานและความสำเร็จขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายหรือนโยบายที่องค์กรให้ได้

 

บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวังคืออะไร ?

1. บทบาทของหัวหน้างานต่อองค์กร

เป็นตัวแทนในการสื่อสารเป้าหมาย,นโยบาย,กลยุทธ์,แผนงาน รวมถึงข่าวสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจเห็นภาพเดียวกันและยอมรับปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ

เป็นตัวแทนในการควบคุมการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

เป็นตัวแทนในการดูแลจัดการพนักงานในหน่วยงาน ทั้งการให้คุณและให้โทษแก่พนักงาน

 

 

2. บทบาทของหัวหน้างานต่อทีมและพนักงาน

ผู้นำทีม (Team Leader) หัวหน้างานมีบทบาทสำคัญในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จตามที่องค์กรคาดหวัง หัวหน้างานจะต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย,แผนงาน,มาตรฐานการทำงาน,ควบคุมติดตามงานให้สำเร็จตามที่กำหนด รวมถึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาทีม

ตัวแทนของพนักงาน (Player Representative) บทบาทนี้เป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของทีมและพนักงาน หัวหน้างานคือ “ตัวแทนของพนักงาน” ในการรายงานผลงานและความดีของแต่ละคน, แจ้งปัญหาและอุปสรรคที่พบในงาน, เสนอความคิดเห็นหรือความรู้สึกของพนักงานไปยังผู้บริหาร

 

หัวหน้างานในยุค new & next normal

  เตรียมความพร้อมลูกน้อง รักษาคุณภาพของงาน พร้อมรับงานรูปแบบใหม่ๆ

 มีการคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ คิดแปลกใหม่

  บริหารความหลากหลาย

  บริหารความแตกต่าง

 

 

งานที่เหมาะกับลูกน้อง 4 ประเภท

🟡 Low Skill / Low will 👉 มอบหมายงานที่มีความสําคัญน้อย งานไม่เร่งด่วนให้ทํา พร้อมกับติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

🟠 High Will / Low Skill 👉 มอบหมายงานที่ไม่ยากจนเกินไป มีแนวทางมีวิธีการที่ชัดเจน โอกาสผิดพลาดก็จะน้อย ข้อดีคือมีความอยากเรียนรู้ ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือ

🟢 High Skill / Low Will 👉 มีกำลังใจทำงานน้อย เป็นพวกชำนาญงาน แต่หมดไฟ ไม่มีกำลังใจ เน้นในการสร้างกำลังใจในการทำงาน ขอความร่วมมือแทนการบังคับ

🔵 High Will / High Skill 👉 เป็นคนชอบเรียนพัฒนาตัวเอง ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ต้องรักษาคนกลุ่มนี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานๆ มอบหมายงานที่มีความท้าทาย

 

 

ค้นหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Become a Great Leader with Effective Coaching and Feedback เสริมศักยภาพผู้นำด้วยเทคนิคโค้ชชิ่งและฟีดแบ็ค
คลิก 

4 Steps to be a Great Supervisor (4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน ตามแนวทาง TWI)
คลิก
Writer