30 August 2023

DO และ Don’t ในการ “จัดการความรู้” ยุคดิจิทัล

 

โดย คุณสุรีพันธุ์  เสนานุช
sureephan02@gmail.com

 

ก้าวข้ามกรอบเดิมๆ ด้วยการเขยื้อนกรอบการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กรอย่างถูกต้อง พร้อมปรับและเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญต้อง Do ในสิ่งที่ควรทำและจำเป็น และ Don’t ในสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กร

 

 

 
Writer