8 April 2022

เปิดมุมมอง Nestle Thailand ที่เชื่อว่า ‘ความหลากหลาย’
เป็นวัฒนธรรมที่จำเป็นทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่กระแสสังคม

ในโลกยุคใหม่ที่เปิดกว้างและยอมรับกับความเปลี่ยนแปลง บริษัทชั้นนำระดับโลกมายมาย ต่างตอบรับและให้ความสำคัญกับกระแสของความเท่าเทียม หรือ ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity and Inclusion) เช่นเดียวกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ที่ผลักดันเรื่องความหลากหลาย ผสมผสานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เชื่อมโยงเป็นวิถีการปฏิบัติ เพราะเชื่อว่าจะส่งผลให้องค์กรมีผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น สามารถเพิ่มศักยภาพรวมถึงความสุขในการทำงานของพนักงาน ไม่ใช่ทำเพียงเพราะตามกระแสสังคม หรือเป็นเรื่องการบริหารบุคคลเท่านั้น

….

ทำไมองค์กรทั่วโลกถึงเทใจให้ความหลากหลาย

ที่ผ่านมามีรายงานและการศึกษามากมายออกมาสนับสนุนถึงความสำคัญ ของ Diversity and  Inclusion

🔵 ในด้านของความต้องการของบุคลากร

มีการวิจัยพบว่า กลุ่ม Millennials 83% รู้สึกผูกพันกับองค์กร หรือว่ามี Higher Engagement ในเวลาที่อยู่ในองค์กร ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และมี 70%ของพนักงาน ที่ตัดสินใจหรือกำลังคิดว่าจะลาออกเพราะรู้สึกว่าบริษัทของตัวเองไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควร

🔵 ในด้านของผลประกอบการ 

พบว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Diversity and Inclusion มี Financial Targets มากกกว่าบริษัทที่ไม่ได้ให้ความสำคัญ และพบว่า 8 เท่าของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นไปได้ว่าจะมีผลประกอบการที่ดีกว่า

🔵 ในด้านของความหลากหลาย 

มีการศึกษาจาก McKinsey ปี 2020 และ The Corporate Equality Index 2021 รวมถึง Accenture Disability Inclusion Advantage 2018 พบว่า

  • เพศ บริษัทที่มีผู้หญิงบริหารงานมากกว่า 30% มีผลประกอบการที่ดีกว่าประมาณ 48% ของบริษัทที่มีผู้บริหารเป็นผู้หญิงน้อยกว่า 10%
  • เชื้อชาติ บริษัทที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติที่ต่ำ มีผลประกอบการน้อยกว่าบริษัทที่มีความหลากหลายที่สูงถึง 36%
  • รสนิยมทางเพศ บริษัทที่ใช้นโยบาย LGBT+ มีแนวโน้มที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น มากกว่าบริษัทที่ไม่มี
  • ความสามารถทางร่างกาย บริษัทที่เป็น Disability Inclusion Champions มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการทำกำไรและสร้างมูลค่า ซึ่งมากกว่า 30% หากเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องนี้

….

วิสัยทัศน์ผู้นำสู่วัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

Diversity and Inclusion เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของเรา ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการเคารพซึ่งกันและกัน สำหรับเนสท์เล่ บริษัทที่มีการก่อตั้งและมีประวัติมายาวนานมากกว่า 150 ปี มีฐานประกอบการอยู่ 190 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 3แสนคน มีเชื้อชาติมากกว่า 170 เชื้อชาติ การเคารพซึ่งกันและกันเป็นรากฐานที่สำคัญที่สามารถทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เริ่มตั้งแต่ การเคารพตัวเอง การเคารพคนอื่น การเคารพในความหลากหลาย และการเคารพในอนาคตและผลกระทบของเราในวันนี้ที่จะเกิดในอนาคตด้วย และภายใต้พื้นฐานของการเคารพ นำมาซึ่งวิถีการปฏิบัติของเรา

….

3 เรื่องสำคัญในการบริหารคนภายใต้แนวคิด
Diversity and Inclusion

 

 

แค่การให้โอกาสในการจ้างงานด้วยความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนั้นคงไม่พอ เรายังต้องการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้หญิงเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรและในการตัดสินใจทางธุรกิจ จึงตั้งเป้าหมายว่า จะเพิ่มผู้หญิงในผู้บริหารระดับสูงจาก 20% ให้เป็น 30% ภายในปี 2022 โดยนำหลัก 7 ประการของ UN มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง โดยกรอบการปฏิบัติจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้บริหาร การสร้างวัฒนธรรม และส่วนที่ 3 การสร้างแผนปฏิบัติให้เกิดขึ้น หลักการที่สำคัญเหล่านี้ จะถูกนำมาเป็นเป้าหมายและ KPI ของผู้บริหาร ดังนั้นหลักการเท่าเทียมกันทางเพศ ได้ถูกเอามาสร้างให้เป็น Culture โดยมีการTraining และการ Mentoring เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของผู้หญิง เพื่อให้ตอบรับกับเป้าหมายขององค์กร

ซึ่งประเทศไทยสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ดีมาก  36% ของผู้บริหารระดับสูงของเราเป็นผู้หญิง 59% ของหัวหน้างานก็เป็นผู้หญิง ส่วนในเรื่องของ Training ตั้งแต่ปี 2020 พนักงานของเรา 100% ได้รับการอบรมเรื่องของ Unconscious  Bias และ 97% ของหัวหน้างานได้รับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับ Sexual Harassment Preventionหรือการป้องกันการรุกรานทางเพศ

 

 

เราปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ในเรื่องสิทธิของคนพิการ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities  รวมถึงการเข้าร่วมสมาชิกของ ILO Global Business and Disability Network ที่มุ่งเน้นสนับสนุนคนพิการทั่วโลก และการเข้าร่วมโครงการ The Valuable 500 ซึ่งเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของบริษัทชั้นนำทั่วโลก เราสนับสนุนคนพิการอย่างจริงจัง ทั้งด้านการพัฒนาทักษะและการเข้าถึงการจ้างงาน เป็นแนวทางที่ผู้บริหารต้องยึดถือ สร้างเป็นวัฒนธรรมโดยให้หัวหน้างานได้เรียนรู้การทำงานและอยู่ร่วมกันกับผู้พิการ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้พิการ รวมถึงการเปิดรับสมัครที่ผู้พิการโดยไม่มี negative impact

เรามีการจ้างงานที่เท่าเทียม Equal Employment Opportunities  โดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของตำแหน่ง ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศสภาพ หรือความสามารถทางร่างกาย เพื่อที่จะให้เรามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา

เราสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับธุรกิจที่เสรีและเท่าเทียมของสหประชาชาติ ในการแก้ปัญหาเลือกปฏิบัติในกลุ่ม LGBTQ+ โดยเราได้เข้าร่วมกับกลุ่ม PGLE : The Partnership for Global LGBTI Equality เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันในที่ทำงานของกลุ่ม LGBTQ+ โดยผู้บริหารเราจะมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมของคนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง สร้างวัฒนธรรมผ่านทางการฝึกอบรม และให้พนักงานมีส่วนร่วม นอกจากนี้  เรามีการใช้นโยบายความต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงในที่ทำงาน เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการยอมรับความแตกต่าง เราเริ่ม Parental Support Policy ตั้งแต่ปี 2020 เป็นนโยบายการลาดูแลบุตร โดยไม่จำกัดเรื่องเพศ

….

การอยู่ร่วมกันของ 5 Gen  

เนสท์เล่ มี 5 Generation ทำงานอยู่ในบริษัททั่วโลก พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปัน แชร์มุมมองความรู้ที่แตกต่างกันไป

🔵 กลุ่ม Life Transition Refining the Future

จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานที่กำลังจะเกษียณ เพื่อให้คำแนะนำทางด้านการเงิน หรือแม้กระทั่งโปรเจคที่ให้กลุ่มที่เกษียณสามารถกลับเข้ามาทำงาน

🔵 โครงการ Mentoring for All

ที่สนับสนุนให้พนักงานต่างวัยมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้ สร้างความคุ้นเคยให้รับความคิดเห็นที่แตกต่างในลักษณะของ Project Based

🔵 โครงการ Nestle Needs Youth

เป็น Commitment ของเรา ซึ่งได้ตั้งปณิธานไว้ว่าภายในปี 2030 เราจะช่วยเยาวชน 10ล้านคน ทั่วโลกให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ในความช่วยเหลือนี้เราแบ่งออกเป็น 3 Pillar ซึ่งประเทศไทย เราดำเนินการ ดังนี้

  • กลุ่ม Employmentability  ช่วยเตรียมความพร้อมกลุ่มเยาวชน ให้มีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน โดยดำเนินการให้กับมหาวิทยาลัย กลุ่มเยาวชน หรือว่าหน่วยงานที่ร้องขอ มีการทำ e-learning และ VDO การจัดแข่งขันเชิงนวัตกรรม และมีโครงการ Internship Program หรือการฝึกงานช่วงฤดูร้อน หรือช่วงวันหยุด รวมถึง Management Training Program ซึ่งจะเป็นกลุ่ม Future Leader เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชน ที่ในอนาคตอาจจะมาเป็นผู้บริหารของเรา
  • กลุ่ม Entrepreneurship สร้างทักษะให้กับกลุ่มเยาวชนที่ต้องการจะประกอบธุรกิจ โดยเราร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการคหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ Chef Career and Experience นำเสนอการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
  • กลุ่ม Agriprenuership  ช่วยเหลือส่งเสริมทักษะในกลุ่มเยาวชนที่สนใจทำธุรกิจทางการเกษตร มีการจัดหาวิทยากรเข้าไปพูดคุยในเรื่องนี้ให้กับน้อง ๆ เพื่อที่มั่นใจว่าน้อง ๆ สามารถได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น

….

เราแน่ใจว่า “มาถูกทาง”

ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเนสท์เล่ หลังจากที่เริ่มนโยบายเกี่ยวกับ Diversity & Inclusion โดยที่ผ่านมาดีขึ้นทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Well-being ที่สูงขึ้นถึง 8% เรื่อง Diversity & Inclusion , Long-term Opportunities เราก็ทำได้ดีเช่นกันสูงขึ้นถึง 5% แล้วเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับเรา ในเกือบทุกเรื่องเราทำสูงกว่ามาตรฐานมากกว่า 10% ขึ้นไป เรามีผลประกอบการที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากทีมที่แข็งแกร่งของเรา ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญของ Diversity & Inclusion การยอมรับในความแตกต่าง ที่ทำให้พวกเขาสามารถยอมรับในความเป็นตัวของตัวเอง เพิ่มศักยภาพทางด้านความคิด เสริมสร้างความมั่นใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

“เพราะบุคลากรที่แข็งแกร่งและมีความสุขเท่านั้นที่จะสามารถนำองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จได้”

 

ที่มา  งานสัมมนา TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023  “How equity and inclusion helps the organization change and transition”ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันที่ดี ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้องค์กรได้อย่างไร

….

หลักสูตรแนะนำ 

 
Writer