17 November 2022

‘นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล’ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติคนใหม่

พร้อมเดินหน้ายกระดับการเพิ่มผลิตภาพให้แก่องค์กรไทย

สอดรับนโยบายภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

15 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน ให้สอดรับต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม นำไปสู่การผสานพลังการส่งมอบองค์ความรู้ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่องค์กรและอุตสาหกรรมการค้า การผลิต การบริการของไทยให้สามารถเติบโตด้วยความมั่นคงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับสู่ตลาด ทั้งภายในประเทศและสากล

.

ประวัติการศึกษา

  • นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 45

  • ปริญญาตรี นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น คณะเศรษฐศาสตร์การจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต

  • ปริญญาโท 2 สาขา สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สาขาการตลาด (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เป็นที่รู้จักในแวดวง ผู้ประกอบการ MSME ของไทย และกลุ่มระดับมหาชน รวมถึงกลุ่มตลาดทุนไทย อีกทั้งผ่านงานบริหารและการเข้าถึงกลไกภายในองค์กรระดับประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีผลงานการบริหารองค์กร อาทิ

  • Executive Vice President of PTG Energy Public Company Limited รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด และบริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด (Coffee World)

  • ประธาน Global Entrepreneurship Network ประเทศไทย

  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมืองสุขสยาม บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในเครือสยามพิวรรธน์

  • ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  • ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการธุรกิจ ไทย – ญี่ปุ่น โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

  • ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม

ลักษณะโดดเด่น

มีความสร้างสรรค์ และความเข้าถึง ต่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ สู่การขับเคลื่อนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ภายใต้เงื่อนไข ระเบียบ ข้อจำกัด และความกดดัน

มีความเป็นผู้นำ การบริหารเป็นทีม ยกระดับบุคลากรและงาน ด้วยความเชื่อมั่นในผลสำเร็จและการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาลการบริหาร และสร้างความสุขที่รับรู้ได้จริง ทั้งภายในองค์กรและในสายตาสังคม

มีพลังและหัวใจแบ่งปัน จากความรู้ สู่ความรัก และสร้างความคิด ถ่ายทอดในรูปแบบการให้คำปรึกษา การสอน และการเป็นจิตอาสา รวมถึงหนังสือ บทเพลง เพื่อการมอบโอกาส สร้างกำลังใจ และปลูกจิตสำนึก ให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและร่วมมือกัน

จึงเชื่อมั่นได้ว่า ทั้งประสบการณ์และทักษะความรู้เฉพาะตัวนี้ จะสามารถเข้าใจและเข้าถึงเป้าประสงค์ของหน่วยงาน องค์กรทั้งภาคบริการ การค้า การผลิต ที่มีความหลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรมของไทย อันเป็นกลุ่มเป้าหมายของสถาบัน สู่การเพิ่มผลิตภาพของประเทศไทย
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute