7 November 2022

Best Practices

องค์ความรู้สำคัญที่ต้องหาให้เจอ

 

การเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ Best Practices เป็นการถอดองค์ความรู้โดยใช้วิธีการงานวิจัยเชิงคุณภาพ จึงมีความซับซ้อนและใช้เวลามากกว่าการถอดองค์ความรู้ทั่วไป แต่ประโยชน์ที่ได้รับนับว่าคุ้มค่า และช่วยองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

 

อ่านบทความฉบับเต็ม แกะรอยความเป็นเลิศ  โดย คุณสุรีพันธุ์  เสนานุช

 

อ่านบทความอื่นๆของ โดย คุณสุรีพันธุ์  เสนานุช ในคอลัมน์ KM Insight through Knowledge Capturing 

คลิก https://www.ftpi.or.th/category/general-article/km-insight-through-knowledge-capturing

 

 
Writer