19 October 2022

ถอดองค์ความรู้ให้ถึง “แก่น”

ต้องหา Key Knowledge ให้เจอ

ความรู้สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของงานทุกประเภทไม่ใช่ความรู้ที่มีทฤษฎี หรือคู่มือการทำงานเท่านั้น แต่มีทักษะและประสบการณ์หลอมรวมอยู่อย่างมีนัยสำคัญ ที่ควรค่าแก่การถ่ายทอดออกมาให้ได้เรียนรู้ การวิเคราะห์ความรู้หลักหรือ Key Knowledge ในแต่ละงานจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ในองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้คนทำงานทุกระดับทำงานด้วยการใช้ความรู้ 

 

อ่านบทความฉบับเต็ม มองแก่นอย่างหลงกิ่ง   โดย คุณสุรีพันธุ์  เสนานุช

อ่านบทความอื่นๆของ โดย คุณสุรีพันธุ์  เสนานุช ในคอลัมน์ KM Insight through Knowledge Capturing 

คลิก https://www.ftpi.or.th/category/general-article/km-insight-through-knowledge-capturing

 

 
Writer