26 April 2021

เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย แบบฟอร์มการขอความยินยอม (Consent Form) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

• ทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือผ่านระบบ Electronic
• แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
• Consent ต้องแยกส่วนจากข้อความอื่นชัดเจน
• ข้อความเข้าถึงและเข้าใจง่าย ไม่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด

 

อะไรบ้างที่ไม่ต้องขอ Consent
• เพื่อศึกษาและวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและเก็บข้อมูลเป็นความลับ
• เพื่อป้องกัน/ระงับอันตรายต่อชีวิต
• เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา
• จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ
• จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
• เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายWriter

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช