18 March 2021

เผยกลยุทธ์สำคัญ ‘ผู้นำ’ ควรสื่อสารอย่างไรในภาวะวิกฤต 

โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารดิจิทัลจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ในช่วงเวลาที่องค์กรต้องเผชิญกับวิกฤตและความท้าทายรอบด้าน ‘ผู้นำ’ จึงกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ทุกคนในองค์กรจับจ้อง นอกจากการก้าวออกมาข้างหน้าพร้อมกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้ว ‘การสื่อสารในภาวะวิกฤต’ ของผู้นำก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ไม่สามารถละเลยได้ Jonathan Littman – CEO, Snowball Narrative และ Chris Hsiang – CEO, Panorama Growth ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารดิจิทัลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารผู้นำในภาวะวิกฤต ผ่านรายการถ่ายทอดสด APO Productivity Talk : Effective Digital Communications to Manage Crisis ไว้ว่า

“การสื่อสารของผู้นำในภาวะวิกฤตมีความสำคัญมาก และส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอดขององค์กร
ยิ่งเป็นผู้นำระดับสูง ก็ยิ่งต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี”

 

เพิ่มโอกาสความสำเร็จด้วย 5 กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับ ‘ผู้นำ’

สำหรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตนั้น อันดับแรกผู้นำจะต้องทบทวนถึง What & How เสียก่อน นั่นก็คือการทบทวนว่าตนเองกำลังจะสื่อสารเรื่องอะไร สื่อสารถึงใคร และสื่อสารผ่านช่องทางใด ทั้งนี้ Littman และ Hsiang ยังได้รวบรวมกลยุทธ์การสื่อสารจากผู้นำระดับโลก และองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้นำทุกคน ดังนี้

แม้การกระทำจะสำคัญกว่าคำพูด ทว่า การพูดหรือสื่อสารอย่างมีทักษะ ที่นำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทักษะการสื่อสารของผู้นำ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นไม่ต่างจากทักษะอื่น ๆ ยิ่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ผู้นำหลาย ๆ องค์กร คงต้องเร่งพิจารณาแล้วว่าที่ผ่านมาได้สื่อสารกับบุคลากรอย่างไร เกิดประสิทธิผลหรือไม่ และจะวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารต่อไปอย่างไร เพื่อนำพาองค์กรก้าวพ้นวิกฤตที่กำลังเผชิญ

ที่มา : รายการถ่ายทอดสด APO Productivity Talk หัวข้อ Effective Digital Communications to Manage Crisis วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

สนใจเข้าร่วมโครงการของ APO คลิก
APO Program
Writer