25 May 2020

Productivity Movement for Future Transformation

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Productivity

“ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูง การขับเคลื่อนผลิตภาพต่อจากนี้ จะต้องเป็น Productivity ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง (Agility) ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation) โดยต้องมีการมองเห็นถึงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ในอนาคต (Strategic Foresight) เพื่อที่จะสร้างการเป็นผู้นำและการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Productivity) “

ดร.สันติ กนกธนาพร  อดีตเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และยังเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต หรือ Center of Excellence for Foresight รวมทั้งวางแผนการผลักดันการเพิ่มผลิตภาพแบบบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ได้ปาฐกถาเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

“เราจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด”

Download PDF
Writer