17 February 2020

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน

 

Overview

เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ ทำให้สามารถจัดทำรายงานพลังงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม รวมทั้งแนะนำแนวทางการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าเยี่ยมตรวจประเมินโรงงานของคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นต่อไป

 

รายละเอียดการสัมมนา

วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563

เวลา 9.00 – 12.00 น.

  • Workshop หลักเกณฑ์การตรวจประเมินคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน
  • Workshop การจัดทำรายงานพลังงาน

เวลา 13.00 – 16.30 น.

  • Workshop การจัดทำ Energy Chart, Energy Lay-out, สมการพลังงาน, สมการพลังงาน แบบมีโคเจนเนอเรชั่น และ Cusum Chart
  • Workshop กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่  20  กุมภาพันธ์  2563

เวลา 9.00 – 12.00 น.

  • Workshop การจัดทำ สมการพลังงาน และ Cusum Chart ของแต่ละบริษัท
  • Workshop กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม

เวลา 13.00 – 16.30 น.

  • Workshop การจัดทำ สมการพลังงาน และ Cusum Chart ของแต่ละบริษัท
  • Workshop กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม

 

วิทยากร

โดย ดร.ไพฑูรย์ เติมสินวาณิช และนายวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน)

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ผู้ประกอบการ  วิศวกรโรงงาน  ช่างเทคนิค  และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง ของโรงงานอุตสาหกรรม

 

ระยะเวลาและสถานที่

ในวันที่  19-20  กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องสัมมนา 401  ชั้น 4  อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เลขที่ 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110

 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสัมมนา

– ฟรี สำหรับโรงงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563

– รับจำกัดเพียง 100 ท่าน

– โปรดส่งใบสมัครมาภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

 

สมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86/6  ซอยตรีมิตร  ถนนพระราม 4  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ
นายณฐกร วงษา  โทรศัพท์ 02 367 8413  089-718 6262       นายทวีศักดิ์ วิวัฒวิทยาวงศ์  โทรศัพท์ 090-975 4788
โทรสาร. 02 381 1056   E-mail : pmia.energy@gmail.com
ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา : Click !!
ใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น : Click !!Writer

โดย ภานุพงศ์ วงศ์วิริยะวาณิชย์

โปรแกรมเมอร์ แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ