27 May 2019

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

 1. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบาย แผนงานและงบประมาณของสถาบันพลาสติก
 2. กำกับดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันพลาสติก
 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันพลาสติกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบันพลาสติก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่น้อยกว่า   35  ปี และไม่เกิน 61 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก
 3. มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ  ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันที่กำหนดไว้
 5. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 6. มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 7. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันที่กำหนดไว้
 8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษให้จำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
คุณสมบัติเฉพาะ
 1. มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และกำกับดูแลสถาบันให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสถาบันพลาสติก
 2. มีบุคลิกภาพ ภาวะการเป็นผู้นำ มีความรอบรู้ ไหวพริบ ปฏิภาณ และมีความสามารถสูงในการตัดสินใจสั่งการ และบริหารตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 3. มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม  การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารกับองค์การระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน สำเนาอย่างละ 5 ชุด

 1. ใบสมัคร โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.thaiplastics.org
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนารับรองหนังสือการทำงาน หรือ สำเนาหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 7. ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง
 8. หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
 9. เอกสารแสดงผลงาน โครงการที่สำคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
 10. เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถาบันพลาสติกเป็นภาษาไทยเพื่อ
       แสดงว่าตนมีวิสัยทัศน์ บทบาท และแนวทางดำเนินงานสถาบันพลาสติกใน4ปีข้างหน้า  (ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4)

 

การรับสมัคร 

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครตามแนบและเอกสารประกอบตามที่กำหนด จำนวน 5 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด โดยใส่ซองปิดผนึก ส่งถึง
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนงเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานกลาง โทรศัพท์ 0 2391 5340 ต่อ 422
Writer

โดย ภานุพงศ์ วงศ์วิริยะวาณิชย์

โปรแกรมเมอร์ แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ