11 October 2018

 

ถึงแม้ว่าสังคมโลกในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย และด้วยอัตราเร่งที่รวดเร็ว เกินกว่าที่จะบรรยาย  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังจะคงอยู่ คือความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก การเรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของความล้มเหลว และความสำเร็จ จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะจะช่วยเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในสิ่งที่คนได้กระทำลงไป  นำมาเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต…..

 
Writer

โดย ชัยทวี เสนะวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด