17 August 2018

ผมมีเรื่องเล่าสั้นๆแต่อาจจะช่วยกระตุ้นความตื่นตัวให้กับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และคนทำงานทั่วไป เมื่อบริษัทต่างๆเริ่มตระหนักและเห็นว่าการทำธุรกิจและให้บริการแบบเดิมๆ เริ่มเสื่อมมนต์ขลังและไม่จีรังยั่งยืน ถ้าไม่ขยับปรับตัวอะไรคงมีอันเป็นไปในอนาคต โครงการยกระดับผลิตภาพด้วยการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรม (Managing for Innovation) สู่การประกอบการยุค 4.0 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม คือหนึ่งในตัวอย่างโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม




Writer

โดย จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

ที่ปรึกษาอิสระด้านนวัตกรรมและการจัดการองค์กร