31 March 2015

Animalท่ามกลางกระแสลมที่หมุนวนเหนือยอดเขาสูงเสียดฟ้า ฝูงห่านไซบีเรียโบยบินหาถิ่นฐานใหม่ที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่การฝ่าฟันไปยังจุดหมายแบบข้ามทวีปต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม เพื่อลดแรงปะทะในการบิน พร้อมทั้งสลับสับเปลี่ยนหน้าที่ในการนำฝูงเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม[1]

หากเปรียบเทียบการฝ่าฟันของฝูงห่านไซบีเรียกับสงครามทางธุรกิจด้านโฆษณา  ซึ่งมีการแข่งขันสูงทั้งด้านเวลา ความไว ที่ต้องสื่อให้ตรงใจลูกค้า เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด  จึงต้องอาศัยบุคลากรที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงใจ ความสามารถและการทำงานเป็นทีม  บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  หรือ Maco (มาโก้)  จึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างเต็มกำลัง สนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบ Team Work  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สวนกระแส จนเป็นผู้นำด้านสื่อโฆษณา 

Competency 7 ประการขับเคลื่อน Maco

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) หรือ Maco Master Ad Public Company Limited เริ่มดำเนินธุรกิจด้านป้ายโฆษณามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี จุดโฆษณากว่า 1,200 จุด ทั่วประเทศ รวมทั้งบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบ ต้องอาศัยบุคลากรเป็นกำลังสำคัญ จึงเสริมสร้างทักษะให้เกิดพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ ด้วย Competency 7 ประการ คือ

1. Accountability คนรับผิดชอบในหน้าที่
2. Teamwork การทำงานเป็นทีม
3. Continues Improvement การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. Goal Orientation การมุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จ
5. Communication การสื่อสาร
6. Service Mind การบริการด้วยใจ
7. Ownership ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

โดยมีการกำหนดกิจกรรมต่างๆ และเริ่มดำเนินการทีละขั้นตอน ตามวิวัฒนาการดังนี้

MacoCareCore-1

สิ่งที่สามารถเป็นตัวการันตีถึงผลลัพธ์ว่า พนักงานเป็นไปตาม Competency ขององค์กรหรือไม่ คือ KPI รายบุคคล

โดยตั้งแต่ปี 1988-2013 Maco มีการกำหนด Milestone and PMS (Performance Management System) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ชัดเจนในเชิงปฏิบัติด้วยการประเมินผล ซึ่งต้องเป็นไปตาม Competency  ทั้ง 7 ประการขององค์กร

นอกจากนี้ Maco ยังมีการพัฒนาระบบ Job online นำมาใช้ในการมอบหมายงานระหว่างหน่วยงาน  ควบคู่กับการกำหนดค่ากลางด้านเวลา ตามปริมาณงานและความต้องการลูกค้า เพื่อหาจุดสมดุล  โดยมีทีมงาน QC ทำหน้าที่เชื่อมโยงผลการประเมินออกมาเป็นงาน (Job) มากกว่าเป็นรายบุคคล  โดยผลการประเมินจำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.ด้านบริการ 2.ด้านคุณภาพ 3.ด้านความพึงพอใจ   และถูกนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนงานทุกๆ สิ้นเดือน 

We can do: เป้าหมายสูง เราบินได้

สิ่งที่ Maco พยายามหล่อหลอมบุคลากรให้มีความเชื่อที่เป็นหนึ่งเสมอว่า ‘แม้เป้าหมายสูง  เราก็บินถึง’ สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ร่วมกัน  โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร  ด้วยกิจกรรม Team Bulding ให้มีแนวคิดเดียวกัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยัง Competency  ซึ่ง Maco ออกแบบหลักสูตร เกม และดำเนินการด้วยตนเอง ด้วยกรอบหลักอุปนิสัย 7 ประการ  (7-Habit) ของ Stephen R. Covey ได้แก่

1. ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน (Be Proactive)
2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind)
3.ทำตามลำดับความสำคัญ (Put First Things First)
4. คิดแบบ ชนะ/ชนะ (Think Win-Win)
5. เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood.)
6. ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่ (Synergize)
7. ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw)

นอกจากการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้พนักงานแล้ว สิ่งที่สามารถเป็นตัวการันตีถึงผลลัพธ์ว่าพนักงานเป็นไปตาม Competency ขององค์กรหรือไม่  คือ KPI รายบุคคล  โดยมีการแบ่งช่วงคะแนน ดังนี้

MacoCareCore-2

สิ่งที่ MACO มุ่งเน้นประเมินแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1.Smart 2.Creative และ 3.Innovative นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบค่า KPI ของบริษัท กับ KPI ของแต่ละหน่วยงานที่เรียกว่า Competency 360 องศา  และยังมีกิจกรรม Open House ระหว่างหน่วยงานให้ศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน ส่งผลให้พนักงานทุกหน่วยงานเล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย

MacoCareCore-3

องค์ประกอบสำคัญอีกประการในการขับเคลื่อน  Maco คือ การทำให้องค์กรมีบรรยากาศการทำงานที่เป็น Creating the office of Strategy Management (ที่มา Kaplan และ Norton) ซึ่งประกอบด้วย 1. Mobilize การรวมพลังของบุคลากรทุกระดับให้เป็นหนึ่งเดียว 2.Translate  แปลงยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการ  3.  Align ปรับโครงสร้างความเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน  4.  Motivate กระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนรับผิดชอบ 5.   Govern กำหนดกระบวนการทางยุทธศาสตร์ที่ต่อเนื่อง

แม้องค์กรสามารถติดปีกการบริหารจัดการได้ดังนกให้บินสูงเหนือคู่แข่ง  แต่ด้วยความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว   การสื่อสารภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน   จึงเป็นอีกปัจจัยที่ MACO ให้ความสำคัญ

นอกจากนี้  ยังมีการสะท้อนผลลัพธ์เพื่อให้เกิดการผลักดันการทำงานเป็นทีม ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย (ทิศทาง) องค์กร ด้วยเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจนเป็นระยะๆ  ประกอบกับ Role Model  คือ   ผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดีย่อมส่งผลให้บุคลากรของ Maco มี Competency ที่มีลักษณะเฉพาะ พร้อมโผบินแม้อยู่ท่ามกลางกระแสลมแรง เพื่อเป็นหนึ่งในธุรกิจโฆษณาที่ทุกคนจับตามอง

 

ข้อมูลอ้างอิง:  กิจกรรม Sharing and Learning Workshop Benchmarking in Practices 2013 : Performance Evaluation วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Benchmarking in Practices 2013” จัดโดย BEST Center ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

[1] หลักการบินของ “ฝูงห่านไซบีเรีย” เป็นหนึ่งในต้นแบบที่ถูกนำปรับใช้เป็นจิตวิทยาองค์กร โดย โปรเฟซเซอร์ ดร.ลีโอนาร์ด โยง นักจิตวิทยา และวิทยากรชื่อดังชาวมาเลเซีย โดยนำมาสร้าง “ทฤษฎีผู้นำ” โดยเรียนรู้วิธีการบินของฝูงห่าน ซึ่งแสดงถึงการทำงานเป็น”ทีม”
[2] CEM หรือ Customer Experience Management หมายถึง การบริหารลูกค้าเชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีในสินค้าและบริการWriter

โดย สุภาพร เตวุฒิธนกุล

จบปริญญาตรีและโทด้านรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกว่า 10 ปี ปัจจุบันตำแหน่งนักวิจัยด้านการจัดการองค์กร ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ