สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานความสำเร็จ ขององค์กรเครือข่ายด้านผลิตภาพในภาคอีสาน

Thailand Productivity Data