15 February 2017

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการเพิ่มผลผลิต

 

ความเป็นมา

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มดำเนินการคัดเลือก “อุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมของทุกๆ ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 – 2535 และต่อมาในปี พ.ศ.2536 กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือกและมอบรางวัลโดยจัดเป็นงาน “อุตสาหกรรมดีเด่น” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 โดยเป็นการมอบรางวัลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Industry Award) ซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน

Overview

เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสามารถนำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการของตนเองได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณรางวัลอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปี       

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  1. โรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการเชิดชูเกียรติโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล
  2. ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
  3. สามารถใช้เป็นใบเบิกทางด้านการตลาด สามารถสร้างภาพพจน์และความรู้สึกที่ดีด้านมาตรฐานและคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้
  4. สิทธิประดับธงตราสัญลักษณ์รูปรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ณ สถานประกอบการ เฉพาะสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมเท่านั้น

ข้อกำหนด และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขทะเบียนโรงงาน หรือ สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ที่มีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม โดยไม่จำกัดประเภทและขนาดวิสาหกิจ
  2. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมากกว่า 1 ประเภท และมีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภทที่สมัคร เมื่อมีผลคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เฉพาะในประเภทที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล ยกเว้นได้รับรางวัลประเภทนั้นมาแล้ว เกินกว่า 3 ปี (ได้รับรางวัลก่อนปี พ.ค. 2557)  สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทเดิมได้อีก
  4. ในการพิจารณาคัดเลือกอาจจะมีการพิจารณาแยกขนาด และจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม
  5. สถานประกอบการไม่ได้กระทำผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย  ไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแล้วเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง
  6. สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะยินดีให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร หรือให้เยี่ยมชมกิจการ เพื่อเผยแพร่สิ่งที่กิจการได้ดำเนินการเป็นโรงงานตัวอย่างให้แก่กิจการ อื่นๆ ตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร :

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินและใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Download Forms

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.industry.go.th/industry_award
จากนั้นจัดทำข้อมูลรายงานพร้อมเอกสาร (เฉพาะประเภทการเพิ่มผลผลิต)  จัดส่งที่
คุณวาสนา  ไกรทอง
Thailand Productivity Institute
1025 อาคารยาคูลท์ ชั้น 12-15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-6195500 ต่อ 501  E-mail : wasana@ftpi.or.th

 

**สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560**

 
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช