14 May 2024

Sustainable HRM

ถอดบทเรียนการบริหารคนอย่างยั่งยืนของ Start Up ประเทศญี่ปุ่น

 

 

             การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและการพัฒนาของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบสำคัญมากต่อรูปแบบการทำงาน
ของ HR ที่จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป    
             แม้ว่า Digitalization ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมหลายอย่างในทุกๆ ด้าน แต่สิ่งที่ปรับและเปลี่ยนได้ยากสุดคือ 
“ คน” ที่ใช้นวัตกรรมเหล่านั้น บริษัทใหญ่ๆในญี่ปุ่นจึงเลือกแก้ปัญหาโดยปรับขนาด project ให้มีขนาดเล็กลง
หรือ ก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นเป็นบริษัทในเครือและนำนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ 

7 เคล็ดลับสำคัญในบริหาร”คน” สไตล์ Start Up ญี่ปุ่น

1.กลุ่มของพนักงานในธุรกิจ Start-up จะมี 3 รูปแบบ โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ จะต้องมีความสมดุล หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่พอหรือน้อยเกินไป บริษัทก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ แม้จะมีไอเดียที่ดีมาก

    🧑‍💼  Hacker   :   ผู้ก่อตั้งองค์กร หรือเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง มี passionและความกระตือริอร้นสูง

    🧑‍💼  Hipster   :  ทำหน้าที่นำไอเดียที่ถูกออกแบบ มาทำให้เชื่อมโยงกับสังคม ทำให้ตลาดเข้าใจ และ
                          สื่อสารเรื่องสินค้าและบริการไปยังลูกค้า

    🧑‍💼  Hustler  :  ทำหน้าที่หาแหล่งทุน และกำหนดแผนการใช้งบประมาณ  รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับ
                          นักลงทุนรายอื่น ๆ

2. การจัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ (Talent Acquisition) เมื่อสรรหาได้แล้วควรให้พนักงานได้ทำในสิ่งที่ถนัด และได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.การบริหารพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (Professional  Management)   ในบางบริษัทที่ต้องการ Know How สูงๆ ต้องการ Knowledge Intensive มากๆ เช่น งานทางการแพทย์ เภสัชกร Finance และงานกฎหมาย ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความเป็นมืออาชีพสูง ต้องเรียนลึกเฉพาะด้าน กลุ่มพวกนี้มักจะทำงานเพราะว่าสนใจในอาชีพหรือในเนื้อหาของตัวงาน ดังนั้น นอกจากการบริหารความรู้ของพนักงานแต่ละคนที่เชี่ยวชาญแล้ว  ต้องบริหารให้แต่ละคนมีโอกาสได้เรียนรู้ระหว่างกัน ช่วยเหลือกันในงานที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

4.การบริหารการเรียนรู้ภายในองค์กร  (Organization Learning)   โดยสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลว  เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในงาน  (Learning form Failure)  และ การเรียนรู้ข้ามสายงานที่นอกเหนือความรู้ความสามารถของตนเอง (Extra-border Learning)  ในยุคที่ต้องการเพิ่ม Digitalization สิ่งที่สำคัญมาก คือ เรื่องการบริหารให้พนักงานได้ทำเรื่องที่ตัวเองถนัด และบริหารการเรียนรู้ระหว่างคนในแต่ละกลุ่ม

5.ความปลอดภัยทางด้านความรู้สึกในที่ทำงาน (Psychological Safety in Workplace) เพื่อลดข้อขัดแย้งและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน    สิ่งสำคัญคือ เมื่อผิดพลาดแล้ว ควรสร้างระบบที่ให้ทุกคนได้คุยกัน เพื่อหาสาเหตุ และปรับปรุงหาทางออกร่วมกัน

6.การให้รางวัลที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ (Psychological Reward) มากกว่าการให้รางวัลหรือคำชื่นชม ควรส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน  เช่น กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ยากๆ    อิสระที่จะพูด หารือ หรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยที่ไม่ถูกโกรธ หรือรู้สึกว่าคนนี้ไม่ฉลาด   ถัดมาคือ การสร้างให้บุคลากรหรือคนที่ทำงานร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีข้ามสายงาน ข้ามประเภทงานภายในองค์กร และสุดท้ายการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จะส่งสริมสภาพจิตใจที่ดีต่อการทำงานและสามารถสร้างความรู้สึกของการประสบความสำเร็จและการเติบโตในการเรียนรู้ของพนักงานได้

7.การบริหารค่าตอบแทนที่ไม่จำกัดรูปแบบแค่เงินเดือน (Total Reward (Return) นอกเหนือจากค่าตอบแทนหลัก ที่เป็นค่าจ้าง เงินเดือน แล้วยังหมายรวมถึงค่าตอบแทนในรูปของโบนัส   สวัสดิการ   เงินชดเชย    ค่าทำงานล่วงเวลา  เบี้ยขยัน  เงินค่าครองชีพ  เงินเกษียณ วันหยุด วันพักร้อน   การยกย่องและสถานะความมั่นคงในการจ้างงาน การมอบหมายงานที่ท้าทาย โอกาสในการฝึกอบรม  นอกจากนี้ยังหมายถึง การให้โอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ค่าเครื่องแบบใหม่

ที่มา GSPN UPDATE EP 8 | Toward HRM Sustainability


หลักสูตรเพื่อการบริหารบุคคลยุคดิจิทัล เรียนรู้การทำงานเชิงรุก พร้อมจัดการทุกความท้าทาย

🔥พิเศษ!! ชวนเพื่อนมาสมัคร 3 คนขึ้นไป รับส่วนลด 15%🔥
🎯 Creating Organizational Cultures Based on Values and Performance การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนเป้าหมายและผลลัพธ์องค์กร https://productivity.ftpi.or.th/event/4325/ 
🎯 Great Employee Experience เทคนิครักษาคนเก่งด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดี https://productivity.ftpi.or.th/event/4411/ 
🎯 HR Mastery in Career Path Management การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ https://productivity.ftpi.or.th/event/5009/ 
🎯 HR Mastery in Succession Planning เข้าใจแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง https://productivity.ftpi.or.th/event/5375/ 
🎯 Big Data Management and Analytics & Utilization ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ https://productivity.ftpi.or.th/event/3230/ 
🎯 Collaborations at Work ทักษะการประสานความร่วมมือ https://productivity.ftpi.or.th/event/2497/ 
🎯 Communication with High Impact การสื่อสารอย่างทรงพลัง https://productivity.ftpi.or.th/event/1671/

☎️ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
02-619-5500 ต่อ 452-456
Writer