5 April 2024

Application Report Writing จุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งคุณภาพ ประโยชน์ที่มากกว่าการเขียนรายงาน
 

โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 

 

ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ องค์กรต่างเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมายที่มีอยู่รอบด้าน การมีเครื่องมือหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่าง เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาเป็นตัวช่วยให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในยุคนี้  

 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเข้าไปมีส่วนช่วยในการดำเนินการปรับปรุงการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างรอบด้าน โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ นิยามของความเป็นเลิศก็คือ การส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดไปสู่ทุกคน เกณฑ์นี้็สามารถพูดได้ว่าเป็นการทำงานอย่างไม่หยุดนิ่ง เพราะองค์กรจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ผ่านการทำความเข้าใจโจทย์ให้ชัดเจนว่า องค์กรของเราต้องการอะไร ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการอะไร และเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไร  

 

Application Report Writing ก้าวแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จ 

จุดเริ่มต้นสำคัญบนเส้นทางแห่งคุณภาพคือการทำ Application Report Writing ที่ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรแบบกระชับ ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในทุกภาคส่วน ไม่ว่าองค์กรจะสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือไม่ก็ตาม ขั้นตอนนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคลากรอย่างทั่วถึง 

ในกระบวนการจัดทำ Application Report อาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกคน
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกหน้าที่
เสมือนเวทีที่ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 


คุณค่าของการเขียนรายงานที่เพิ่มโอกาสให้องค์กรได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเอง 

ช่วยให้ผู้บริหารได้เห็นภาพกว้างขององค์กรอย่างแจ่มชัด รวมถึงรายละเอียดเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ 

บุคลากรและผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน 

มีการตั้งเป้าหมายร่วมกัน เสริมสร้างคุณค่าในการทำงาน กระตุ้นให้ผลการดำเนินการมีคุณภาพ 

องค์กรได้ทบทวนว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จคืออะไร รู้ว่าสิ่งไหนที่ต้องเร่งพัฒนาแก้ไข 

เห็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างตรงจุด พร้อมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 

              การเขียนรายงานจะช่วยให้องค์กรเริ่มตกตะกอน ยิ่งเขียนมากเท่าไหร่ ยิ่งเห็นแนวทางพัฒนามากเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้องค์กรรู้ว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติม โดยที่ย้อนกลับมามองดูความต้องการขององค์กร กลับมาดูความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วก็จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจภายในองค์กรขึ้นมา 

Application Report คือเครื่องมือที่หลายๆ องค์กรที่ประสบความสำเร็จนำไปใช้ หากองค์กรของเราอยากไปให้ถึงจุดนั้น ควรต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้  

 

ที่มา: จากงานสัมภาษณ์พิเศษ TQA Winner ประจำปี 2566 “ความสำเร็จระดับ world class ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” 

 

 

👉 TQA Training การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คลิก

👉 TQA Application Report Writing : แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กร คลิก

👉 ติวเข้มการเขียน Application Report เตรียมพร้อมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คลิก
Writer