21 November 2023

จะเป็นองค์กร Green Productivity ต้องเริ่มต้นอย่างไร

โดย เชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร

1. Creating Green Productivity Awareness

สร้างความตระหนักด้านการเพิ่มผลิตภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนในองค์กร

2. Resource Productivity Promotion

การรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น พลังงาน ไฟฟ้า ไอน้ำ วัตถุดิบ และการลดขยะ ลดน้ำเสีย การแยกขยะ การลดมลภาวะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

3. Start Collecting Data

คณะทำงานขององค์กรเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ พลังงานที่องค์กรใช้ พลังงานไฟฟ้า พลังงานไอน้ำ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิต การใช้น้ำ การเกิดขยะ ปริมาณน้ำเสีย ด้วยแนวทาง Mass Balance และ การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment)

4. Processing Data

นำข้อมูลการใช้ทรัพยากรดังกล่าวมาเป็นแนวทางคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์

5. Planning for Improvement

จัดทำแผนงานการปรับปรุงเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสียในกระบวนการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร การสร้างนวัตกรรมโดยการนำของเสียจากกระบวนการมา Recycle เพื่อสร้างคุณค่า การใช้พลังงานสะอาด การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

6. Launching Green Activity

เช่น กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน


สนใจเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับ MFCA ผ่าน Inhouse-Training หัวข้อ การสร้างกำไรด้วยการลดความสูญเสียผ่านกระบวนการคิดต้นทุนแบบใหม่ (Material Flow Cost Accounting) คลิก
Writer

โดย ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ