30 June 2023

Thailand Productivity Institute Diplomatic Council และ GEN Thailand

ชูเป้าหมายผลักดันความรู้สู่การสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยให้พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

29 มิถุนายน 2566 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Mr.Dato Steve Cheah, Head of Mission to Cambodia Laos Myanmar Thailand Vietnam of Diplomatic Council และ คุณบุณยวัต ดีโรจนวงศ์, Director of GEN Thailand ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผนึกกำลังความรู้ ความสามารถ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ธุรกิจและการผลิตในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

การร่วมมือของ 3 หน่วยงานพันธมิตรในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึงการขยายขอบเขตในการแบ่งปันความรู้ สร้างเครือข่าย และโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสู่ความสำเร็จในระดับต่อไป โดยอาศัยความรู้ ความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเป็นพลังสำคัญผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือครั้งนี้ว่า

“ความร่วมมือระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ GEN Thailand และ Diplomatic Council นั้นแสดงถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในประเทศไทย สิ่งที่เรากำลังร่วมแรงร่วมใจกันทำในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอนาคต โอบรับนวัตกรรม การทำงานร่วมกัน และสร้างวัฒนธรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ สามารถเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความยั่งยืนและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ” 

กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ

สำหรับกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Diplomatic Council และ GEN Thailand ได้แก่ “Envisioning the Future: Empowering Sustainable Leadership through AI, Green Technology, and Smart City Innovations” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม COMO Metropolitan Bangkok

โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืน เทคโนโลยี AI และแนวทางการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ รวมถึงแนวโน้ม เทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนวทางนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากจะได้รับความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พูดคุยและรับฟังคำปรึกษาจากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร