26 May 2023

ปลัดฯ ณัฐพล เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 65 ณ ประเทศมองโกเลีย

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนประเทศไทย ในฐานะ APO Director for Thailand (ประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย – Asian Productivity Organization : APO) เข้าร่วมการประชุมประจำปี APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 65 โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ APO Alternate Director นางสาวรัชฎา อสิสนธิสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ และ APO Liaison Officer และนายวิศรุต แปงติ๊บ วิศวกรชำนาญการพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมด้วย

การประชุมประจำปี APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 65 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียและประเทศสมาชิก ในเรื่องนโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคีเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนและงบประมาณดำเนินการประจำปี ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิก (National Productivity Organizations: NPOs) ในระดับปลัดกระทรวง ข้าราชการระดับสูง และประธานบริหารของหน่วยงาน รวมถึงเลขาธิการและคณะทำงานองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

โดยวาระสำคัญประกอบด้วย การรับรองการจัดสรรงบประมาณปีะจำปี 2024 การพิจารณาเกณฑ์และเงื่อนไขรางวัล APO Awards ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมปละประชาสัมพันธ์ APO Vision 2025 การเสริมสร้างความสามารถทางดิจิทัลของ APO การจัดศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ การพัฒนาแนวคิด Green Productivity 2.0 และการส่งเสริมการจัดตั้ง APO Accreditation ในประเทศสมาชิก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตทางผลิตภาพในประเทศมองโกเลีย (Boosting Productivity Growth in Mongolia) โดยที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีมองโกเลีย ดาวาดาไล บัตสึอูรี และการนำเสนอเรื่อง แนวคิดการเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture : CSA) โดยองค์การวิจัยการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (NARO) ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศที่จัดตั้งโดย APO

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ APO Data Yearbook พบว่าในปี 2020 TFP หรือผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไทย อยู่ที่ 1.002 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2010 นั่นอาจพูดได้ว่า ตลอดสิบปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยมาจากส่วนที่ไม่ได้มาจากปัจจัยการผลิต (ทุน แรงงาน ที่ดิน) น้อยมาก ซึ่งส่วนนี้มีความจำเป็นต่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งในระยะยาว ซึ่งได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาคุณภาพแรงงาน การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี เมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามที่ TFP อยู่ที่ 1.133 นับเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร