26 April 2023

 

การสร้าง Workforce Engagement สำคัญอย่างไร

จำเป็นหรือไม่สำหรับองค์กรขนาดเล็ก

 

ในฐานะเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร แน่นอนว่า คุณคงอยากให้พนักงานในองค์กรของคุณมีความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร พร้อมที่จะทุ่มเททำงานให้กับองค์กรอย่างสุดความสามารถ

หลายองค์กรมีแผนงาน การพัฒนาความผูกพันของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม หรือที่เราเรียกันว่าการทำ WorkforceEngagement โดยส่วนใหญ่มักจะได้ข้อมูลที่นำมาวางแผนปรับปรุงจากการทำ Survey ประจำปี ซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเป็นระบบ เราจึงมักพบว่า องค์กรที่ทำเรื่องของ Workforce Engagement อย่างจริงจังเช่นนี้ มักเป็นองค์กรขนาดใหญ่

คำถามก็คือ แล้วองค์กรขนาดเล็ก จำเป็นที่ต้องทำ เรื่อง Workforce  Engagement หรือไม่

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ด้วยความที่มีจำนวนพนักงานไม่มาก การทำงานจะมีความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร มากกว่าองค์การขนาดใหญ่  และระบบการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนน้อยกว่า ก็น่าจะทำให้การสร้างความรักความผูกพันองค์กร ให้กับพนักงานทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ แต่ในความเป็นจริงองค์กรขนาดเล็กเองก็มักจะมองข้างเรื่องของการทำ Workforce Engagement ไป เพราะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของผลลัพธ์ทางธุรกิจมากกว่า ทั้งที่ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจก็คือการที่องค์กรของคุณมีพนักงานที่พร้อมมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายมิติรอบด้าน ที่ส่งผลต่อธุรกิจในทุกระดับ บางครั้งต้องอาศัยความทุ่มเทใส่ใจจากคนทำงาน มากกว่าในหน้าที่ประจำของเขา แม้ว่าผู้บริหารจะมีนโยบายทีก้าวหน้า เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงใด แต่ถ้าสั่งการลงมา แล้วพนักงานขาดความพร้อม ไม่มีใจที่จะให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ก็เป็นไปได้ยากที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

 

วิธีการอย่างง่ายในการทำ Workforce Engagement สำหรับองค์กรขนาดเล็กก็คือ คุณควรต้องทราบถึงความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร การบริหารจัดการองค์กร สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ ความรู้สึกที่มีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และงานที่เขารับผิดชอบอยู่ ซึ่งการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ อาจจะใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม พูดคุย หรือสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ หรือจะใช้วิธีการทำ Survey ก็ได้ 

และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้บริหารเอง ก็จะเห็นประเด็นสำคัญที่มีผลต่อความรู้สึกของพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่ และทำให้สามารถเลือกปรับปรุงในจุดที่องค์กรสามารถทำได้ ที่สำคัญคือ การสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน ถึงความพยายามขององค์กรในการสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน ให้เขาทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข แม้ว่า บางประเด็นองค์กรยังไม่สามารถปรับปรุงได้ ก็จะต้องสื่อให้ให้พนักงานมีความเข้าใจ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบขององค์กรขนาดเล็กที่การสื่อสารส่งต่อข้อมูล สามารถส่งถึงกันได้ไม่อยาก ระหว่าง ผู้บริหาร และพนักงาน และหากทำให้การสื่อสาร เป็นแบบสองทาง ที่มีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานได้ด้วย ก็จะยิ่งเป็นการดี เหมือนกับว่าพนักงานเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ กัน เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของความรู้สึกรัก และผูกพันองค์กร

 

 


  คลิก

 
Writer