19 May 2022

14 องค์กรไทยประกาศความเป็นเลิศ ขึ้นรับรางวัลแห่งเกียรติยศ

ใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564”

14 องค์กร TQA 2564

18 พฤษภาคม 2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มี “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564” ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศแก่ 14 องค์กรไทย นำโดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด องค์กรผู้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ประจำปี 2564

โดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานและคณะทำงานที่ร่วมกันผลักดันให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สามารถดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรไทย เพื่อต่อสู้กับทุกความท้าทาย พร้อมก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระดับสากล

“ในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม ผมขอแสดงความยินดีกับทั้ง 14 องค์กร ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขอชื่นชมผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กร เพื่อให้เทียบเท่ากับองค์กรในระดับสากล ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคุณประโยชน์ที่ท่านได้ทำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ให้กับองค์กรอื่น ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงองค์กรทุกภาคส่วนให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของประเทศในภาพรวม และในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยส่งเสริมให้โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นที่รู้จัก และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต พร้อมเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ผมหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรไทยที่ได้รับรางวัลเช่นนี้ทุก ๆ ปี” นายกอบชัย กล่าว

นอกจากนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ  ได้กล่าวรายงานถึงความสำเร็จ และวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) ที่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)

“พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ โดยนับตั้งแต่การก่อตั้งรางวัล ในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ก็ได้รับความสนใจจากองค์กรไทยทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีองค์กรสมัครขอรับรางวัลจำนวน 28 องค์กร จากหลากหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรภาคการผลิต องค์กรภาคบริการ องค์กรภาคสาธารณสุข และองค์กรภาคการศึกษา”

ตามด้วยการประกาศรายชื่อ 14 องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (TQC Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) โดย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus: Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลพญาไท 2

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)  จำนวน 8 องค์กร ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงไฟฟ้าวังน้อย

ภายใต้การสนับสนุนและการทุ่มเทอย่างหนักจากทุกฝ่าย ทำให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังคงสถานะของความเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติยังเป็นกลไกสำคัญที่นำพาองค์กรไทยไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ สามารถยืนหยัดท่ามกลางอุปสรรค และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2564


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

 
Writer

โดย Sarnruethai Saphermsup