22 March 2022

ถึงเวลาคว้ารางวัลที่การันตีถึงความสำเร็จด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรไทย กับ “โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – Thailand HR Innovation Award 2022”

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (HROD-NIDA) ขอเชิญองค์กรไทยทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจ ทั้ง SME และ Startup ที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2022)” โครงการที่มุ่งส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคล ควบคู่กับสนับสนุนให้เกิดการใช้นวัตกรรมเพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตต่อไปในระดับประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มิถุนายน 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ  คลิก
สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด คลิก
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร