18 October 2022

วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานผู้แทนองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization) ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปี “63rd Workshop Meeting of Heads of NPOs (WSM)” และงานประชุมนานาชาติ “International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy” ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ นำโดย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Dr. Indra Pradana Singawinata, APO Secretary General และนายสุรเชษฎ์ พลวณิช  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ APO Alternate Director for Thailand พร้อมด้วยผู้นำจากประเทศสมาชิกอีก 19 ประเทศ เข้าร่วมหารือเพื่อพิจารณาและทำความตกลงแผนการดำเนินโครงการด้านการเพิ่มผลิตภาพในอนาคต รวมถึงเพื่อแนะนำแนวทางและนวัตกรรมการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) พร้อมเสริมสร้างประสิทธิผลด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์ COVID-19

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ว่า

“ในนามของกระทรวงอุตสาหกรรมและประเทศไทย ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในวันนี้ การประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนผลิตภาพในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อทุกประเทศฟื้นตัวจากการเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการระบาด COVID-19 รัฐบาลไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับ SMEs ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ให้พร้อมด้วยขีดความสามารถทางการแข่งขันสอดคล้องกับความต้องการของโลกธุรกิจยุคใหม่ ควบคู่กับการรับมือและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เรายังให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วย”

Dr. Indra Pradana Singawinata, APO Secretary General

พร้อมด้วย Dr. Indra Pradana Singawinata, APO Secretary General ร่วมกล่าวแถลงการณ์ถึงเป้าหมายของการดำเนินงานภายใต้บทบาทเลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

“ในฐานะที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคนที่ 13 ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ผมรู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมดำเนินภารกิจอันยิ่งใหญ่ เพื่อสานต่อความพยายามในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยยึดมั่นในหลักการ 3 ประการ ได้แก่ การร่วมมือกัน (Synergy) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency)

ผมในฐานะตัวแทนขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถสร้างชัยชนะอย่างรวดเร็วด้วยองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ผ่านโครงการระยะสั้นที่เข้าถึงได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์ชัดเจน โครงการระยะกลางและระยะยาวตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะเข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพของเหล่าประเทศสมาชิกได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

นายสุรเชษฎ์ พลวณิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ APO Alternate Director for Thailand

ด้าน นายสุรเชษฎ์ พลวณิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ  APO Alternate Director for Thailand ได้เสริมย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ว่า

“การประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมประจำปี ระหว่าง APO และประเทศสมาชิกในการพิจารณาและทำความตกลงแผนการดำเนินโครงการด้านการเพิ่มผลิตภาพในช่วงสองปีข้างหน้าแล้ว ในงานประชุมนานาชาติ International Conference on Green Economy Growth: Synergizing Green Productivity and the Circular Economy ยังเป็นการผลักดันความมีส่วนร่วมและเสริมสร้างโอกาสการเติบโตสีเขียวให้กับองค์กรต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการเผยแพร่แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity: GP) ทั้งในด้านเทคนิค และแนวโน้มความเป็นไปต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามด้วยการมองหาโอกาสในการสร้างจุดแข็ง และเพิ่มประสิทธิผลด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์  การระบาดของ COVID-19 จากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ในประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง”
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร