23 September 2022

อยากสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สำเร็จ เคล็ดลับอยู่ที่ 4 คำนี้
Mindset   Skills   Thinking   Driver

 

การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กร เราไม่ได้นำเข้ามาเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น  แต่เป็นมากกว่านั้น เพราะการที่จะเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจและรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน มีการพัฒนาบุคลากรและทักษะ ไม่ว่าจะเป็น Mindset, Skills, Thinking รวมถึง การทบทวนตัวแปรสำคัญ หรือ Drivers ต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและเติบโตด้านนวัตกรรม

 

5 Innovation Mindset
กระตุ้นความพร้อม เสริมวิธีคิดให้นวัตกร

ทั้ง 5 Mindset นี้ จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่การสร้างโอกาส นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง และ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 1. Creative Confidence ความเชื่อมั่นอย่างสร้างสรรค์ การเอาชนะความกลัวและความกังวลด้วยการคิดถึงมุมมองเชิง Positive ในภาพสุดท้าย เช่น ความสุข หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งที่เราสร้างขึ้น โดยหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นอย่างสร้างสรรค์ คือ การไม่ตั้งเงื่อนไข ลดเงื่อนไข และทำต่อไปอย่างที่ต้องการ หมายความว่า ในทุกครั้งที่แชร์ไอเดีย อย่ากังวลมากเกินไป แค่คิดว่าเราอยากจะบอกอะไร
 2. Reframing การเปลี่ยนมุมมอง หลายครั้งที่เกิดปัญหา องค์กรต้องลองปรับมุมมอง เช่น การ Reframe จากปัญหาที่องค์กรเจอ มาเป็นปัญหาที่ลูกค้าเจอ ก็จะพบทันทีว่า เราควรจะปรับ หรือ เพิ่มอะไรเพื่อปรับปรุงธุรกิจ
 3. Stretching การมองเห็นความสามารถ การขยาย Capability หรือ มองหาศักยภาพในจุดอื่นแทนจุดเดิม เพื่อหาโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
 4. Connecting การเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ลองนำผลิตภัณฑ์/บริการไปเชื่อมโยงกับจุดอื่น ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง หรือทำให้ธุรกิจน่าสนใจมากขึ้น
 5. Build to Think คิดไปสร้างไป หลายครั้งเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เรามักจะนึกถึงแต่ปลายทาง มุ่งมั่นถึงปลายทางมากเกินไป จนลืมระหว่างทาง ซึ่งนั่นอาจทำให้เราลืมการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไข สุดท้ายเราอาจได้สิ่งที่เราต้องการ แต่สิ่งที่เราต้องการอาจไม่ตอบโจทย์อย่างที่ควรจะเป็น การ Build to Think คือ 1 ใน Mindset ที่บอกเราว่า ระหว่างที่เรากำลังทำ อย่ามองเป้าหมายสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แต่จงมองระหว่างทางด้วยว่า เราควรจะปรับเปลี่ยน หรือทำให้แตกต่างอย่างไร นั่นก็คือ การอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด เป้าหมายสุดท้ายอาจแตกต่างจากที่เราคาดไว้ แต่มันมักจะดีกว่าเดิมเสมอ

 

5 Innovation Thinking
กระบวนการคิดเพื่อปั้นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง

Analytical Thinking การคิดวิเคราะห์ การคิดที่นำไปสู่การค้นพบเหตุที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการคิดนวัตกรรม เมื่อพบเหตุที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะนำไปสู่การคิดเชิงระบบ

System Thinking การคิดเชิงระบบ การมองหาอย่างครอบคลุมว่า มีองค์ประกอบใดบ้างที่จะมาตอบโจทย์ธุรกิจ หรือตอบโจทย์ลูกค้าได้

Divergent Thinking การคิดหลากหลาย เมื่อทราบว่ามีปัจจัยใดบ้าง เราก็จะมาออกแบบไอเดีย หรือ สร้างไอเดียให้หลากหลาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพร้อม ๆ กัน

Convergent Thinking การผสมผสานความคิด นำความคิดที่หลากหลายเหล่านั้นมาเชื่อมกัน เพื่อหาไอเดียที่ใช่ที่สุด

Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์ เมื่อได้นวัตกรรม ก็จำเป็นต้องหาช่องทางในการพาเข้าสู่ตลาด ให้ผู้อื่นรับรู้ และเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ใช่

ทั้งนี้ ในเรื่องกระบวนการคิดในการพัฒนานวัตกรรม เราจะให้ความสำคัญกับ ‘เป้าหมาย’ เป็นหลัก ทุกครั้งที่พบปัญหา เราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่า เราแก้ปัญหานี้แล้ว เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร ?

 

5 Innovation Skills
ทักษะสำคัญที่นวัตกรต้องมี

ทักษะ คือ สิ่งที่พึงปฏิบัติ และสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับทีมงานในองค์กร ประกอบด้วย 5 ทักษะ ดังนี้

 1. Observing การสังเกต เริ่มจาก What – How – Why สังเกตว่าเห็นอะไร อย่างไร แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
 2. Questioning การตั้งคำถาม การตั้งคำถามจากสิ่งที่เราเห็น นำไปสู่ สมมติฐาน (Hypothesis) อันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างไอเดีย เช่น การตั้งคำถามว่า ทำแบบนั้นได้มั้ย ให้เกิดแบบนี้ ? ทำแบบนี้ได้มั้ย ให้เกิดแบบนั้น ?
 3. Associating สร้างการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมเสนอหรือออกความเห็น เพื่อให้เกิดการ co-creation หรือ co-design
 4. Experimenting การทดลอง การลงมือปฏิบัติ และทดลองปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสังเกต โดยไม่จำเป็นต้องทดลองแล้วสำเร็จในครั้งเดียว ดังนั้น ต้องทดลองต่อไปเรื่อย ๆ
 5. Networking การเชื่อมโยง การหาคนเข้ามาช่วย มาเติมเต็มในส่วนที่เราไม่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำให้เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ในองค์กรจึงต้องอาศัยหน่วยงานภายในต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกัน นวัตกรจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและชักชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการร่วมมือพัฒนานวัตกรรม

 

5 Innovation Drivers
ตัวแปรขับเคลื่อน มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม

เมื่อองค์กรสร้าง Culture จนเกิดความคิดและทักษะต่าง ๆ แล้ว สิ่งสำคัญกว่านั้น คือ การสร้างตัวองค์กรเองให้พร้อมที่จะพาตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลง ถ้าพนักงานพร้อมแต่องค์กรไม่พร้อมก็ไม่สามารถไปต่อได้ 5 Innovation Drivers นี้ จึงเป็นปัจจัยที่จะทำให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการเติบโตด้านนวัตกรรม

 • Business Strategy องค์กรต้องมีกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
 • Innovation Portfolio องค์กรต้องมีผลิตภัณฑ์ที่อยากทำในหลากหลายรูปแบบ ที่สร้างความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม
 • Innovation Process มีกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ในมุมมองหรือทิศทางใหม่ เพื่อเอาตัวรอดหรือตอบโจทย์ตลาดให้มากขึ้น
 • Innovation Culture มีวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิด ‘ความกล้า’ ในการคิด การสร้างสรรค์ การนำเสนอสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น รวมถึงการกล้าที่จะลอง กล้าที่จะล้มเหลว และสุดท้ายผู้นำจะเป็นคนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมได้จริง ถ้าผู้นำไม่เชื่อมั่นหรือไม่ส่งเสริมให้บุคลากรทำ นวัตกรรมก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
 • Innovation Infrastructure มีการลงทุนองค์ประกอบอื่นๆหรือเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ที่จะเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจ

 

ที่มา คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity Guru EP.37: 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร

 

ค้นหาหลักสูตรด้านนวัตกรรม คลิก

รับชมรายการคุยสบายบ่ายวันศุกร์กับ Productivity GURU

Ep.37 : 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร คลิก   https://youtu.be/Xzpkk7GQj6Q
Writer