Slide
สายงานนวัตกรรม

เป็นสายงานกำลังมาแรงในปัจจุบัน นวัตกรเป็นผู้ที่นำความคิดสร้างสรรค์มาผลิตไอเดีย
ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ด้วยการหาโจทย์ใหม่ๆ และคิดหาหนทางทุกอย่างในการแก้ปัญหา
เพื่อนำมาพัฒนา Solutions ที่ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในวิธีการที่แตกต่าง

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ Remarks
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.47 Road Maping for KM, Enabling Innovation : จัดการความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม
PlayPlay
EP.46 Unleashing Data Visualization: เปิดภาพข้อมูลอย่างเหนือชั้น ปลุกปั้นโอกาสทางธุรกิจ
PlayPlay
EP.44 Shortcut to LINE BOT : จุดประกายสร้างไลน์บอท สำหรับการจัดการในองค์กร
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.41 Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM
PlayPlay
EP.37 : 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร
PlayPlay
EP.36 Innovative Communication : สื่อสาร ให้ได้ผล บนนวัตกรรมของโลกออนไลน์
PlayPlay
EP.34 Low-code Platform for Manufacturing : พลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับกระบวนการผลิตยุคใหม่
PlayPlay
EP.16 Let’s Start.! เริ่มโครงการใหม่ให้ปัง ด้วยเทคนิคการบริหารโครงการ
PlayPlay
EP.8 “นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์
PlayPlay
EP.2 “Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง”
PlayPlay
EP.61 คุยสบาย Style DX Leader (Digital Transformation)
PlayPlay
EP.70 PLC สุดยอดโปรแกรมอัจฉริยะ (ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการทำงาน)
PlayPlay
EP.75 ตรวจสุขภาพองค์กร เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้วย QABE
PlayPlay
EP.81 Lean Office : Touch and Tech for Productivity Improvement
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้โดย Elon Musk
ทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้โดย Elon Musk
รู้หรือไม่ ? จะก้าวสู่องค์กรดิจิทัลได้ ต้องเริ่มจาก ‘Digital Mindset’
รู้หรือไม่ ? จะก้าวสู่องค์กรดิจิทัลได้ ต้องเริ่มจาก ‘Digital Mindset’
รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการทำความเย็นที่ยั่งยืน หรือ Sustainable cooling
รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการทำความเย็นที่ยั่งยืน หรือ Sustainable cooling
previous arrow
next arrow