30 August 2018

ดร.พานิช  เหล่าศิริรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมการเสวนา หัวข้อ “หลุดกับดักการผลิต  ก้าวทัน  S-CURVE” ภายในงานสัมมนา SME ต้องรอด ปรับตัวก้าวทัน S-CURVE  พร้อมด้วย  รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และ คุณชนาธิป  สุรชัยสิทธิกุล  นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ณ ห้องเวิลด์บอลรูม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

งานสัมมนา SME ต้องรอด ปรับตัวก้าวทัน S-CURVE  เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ K SME Good to Great ยกระดับอุตสาหกรรม New S-Curve ด้วยการเสริมความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฮาร์ดแวร์ และพลาสติกอุตสาหกรรมสามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้ในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ดร.พานิช  เหล่าศิริรัตน์ กล่าวว่า สิ่งที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเข้าไปช่วยผู้ประกอบการ คือการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์  การเตรียมความพร้อมบุคลากร และการบริหารจัดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งการก้าวสู่  New S-Curve นั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องการบริหารจัดการและการปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับ การจ้างแรงงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล  และการนำงานวิจัยดีๆ มาต่อยอดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์จริง  ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนสู่ New S-Curve ซึ่งภาครัฐจะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
Thailand Productivity Institute