20 June 2016

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนาให้ความรู้

เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพPhoto_MA-crop

คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณวลีพร ธนาธิคมวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกับ Mr.Tony Lavender, Director, Consultancy and Development International จากประเทศอังกฤษ ในงานสัมมนาหัวข้อ “การประเมินอัตรากำลังคน…ตอบโจทย์องค์กร เพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นการเรียนรู้แนวทางพัฒนาทักษะการวางแผนกำลังคนและความสามารถบุคลากร ให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางยกระดับผลิตภาพบุคลากรทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพ สีลม
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช