16 March 2016

D75_2320

16 มีนาคม 2559 – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2558 เชิดชูเกียรติ 6 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่สามารถคว้ารางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” หรือ Thailand Quality Class (TQC) ได้สำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ

การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้ดำเนินการมาครบรอบ 14 ปี แล้วในปี พ.ศ.2558 ซึ่งผลการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2558 มีองค์กรที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในปี 2558 ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการองค์กรในระดับ World Class Excellence

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ในปี 2558 มีจำนวนองค์กรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 องค์กร ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาขอนแก่น จำกัด
  3. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  4. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  5. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  6. สายธุรกิจสุกร: บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลว่า “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นรางวัลอันมีเกียรติ เนื่องจากได้รับการยอมรับระดับมาตรฐานโลก และองค์กรที่ได้รับรางวัลยังได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ โดยการนำหลักการและค่านิยมที่เป็นรากฐานของการดำเนินการที่เป็นเลิศมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติต่อลูกค้าและพนักงานอย่างดี มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้องค์กรยังมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ซึ่งถือว่าท่านได้มีการบริหารที่สร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างพอดี พอเพียง นับเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในเวลานี้ที่ต้องเข้าสู่เวทีการค้าโลก

นอกจากนี้ ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรด้วยกรอบแนวคิดใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาปรับใช้ และเมื่อรวมกับศักยภาพเดิมที่มี ดิฉันเชื่อมั่นว่า หากโครงการนี้ได้ขยายผลไปยังองค์กรภาคส่วนต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ย่อมกลายเป็นพลังแห่งการพัฒนา ที่มาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยลำดับ

ดิฉันขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศทั้ง 6 องค์กร ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และความมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร พนักงานในองค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดิฉันหวังว่ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจในวันนี้ จะเป็นกำลังใจให้ท่านมุ่งมั่นนำองค์กรให้พัฒนาไปในทิศทางสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่นๆ ได้มีความมุ่งมั่นต่อไป”

NIK_7067-1

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติว่าพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติและรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดยจากข้อมูลการจัดลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ International Institute for Management Development (IMD) พบว่า ประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 30 ประเทศแรก ล้วนใช้รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งสิ้น ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติของไทยมีเกณฑ์การตรวจประเมิน และกระบวนการในการตัดสินรางวัลที่เป็นสากล เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) และอีกกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อผลักดันรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี โดยองค์กรเหล่านี้ต่างมีบทบาทในการแบ่งปันประสบการณ์จากบทเรียนแห่งความสำเร็จขององค์กร และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรจำนวนมากได้ริเริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการยกระดับขีดความสามารถขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

NIK_7079_1 

นายสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “ผมขอแสดงความชื่นชมในความมานะพยายามของทั้ง 6 องค์กรที่ได้รับรางวัล TQC ที่ได้มุ่งมั่นปรับปรุงองค์กรสำเร็จ แสดงถึงความพร้อมในการก้าวสู่ระดับ World Class จึงนับได้ว่าเป็นรางวัลอันมีเกียรติ ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อองค์กรของท่านและประเทศไทยเช่นกัน

รางวัล TQA จะทำให้ผู้บริหารรู้ว่าต้องเตรียมองค์กรเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดบ้าง เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กร ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจอยู่เสมอ โดย TQA ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รางวัลทุกๆ 2 ปี เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินองค์กรตามแนวทางของ MBNQA ซึ่งเป็นต้นแบบของรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศปี 2559-2560 นั้น เป็นการมองแบบองค์รวม ซึ่งจะชี้นำองค์กรไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิผลสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและซับซ้อนมากขึ้น โดยให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น ได้แก่ Change Management, Big Data และ Climate Change

นอกจากนี้ เมื่อวันงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ในช่วงการเสวนาพิเศษยังทำให้เห็นถึงแนวคิดของการบูรณาการการบริหารจัดการตลอดทั้ง Supply Chain คือการที่จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องทำทั้งระบบธุรกิจ ด้วยการพัฒนาองค์กรของตนเอง ควบคู่ไปกับการช่วยให้ Supplier ขององค์กรเข้ามามีส่วนร่วม และพัฒนาตัวเองเข้าสู่ระบบ TQA เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมวดที่ 1 ระบบการนำองค์กร ผมเชื่อมั่นว่า จะทำให้เกิดลักษณะของการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วยระบบอื่นๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดศักยภาพทั้งระบบธุรกิจ ซึ่งบริษัทใหญ่ๆ ก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม ผมจึงขอเน้นย้ำว่า หากองค์กรในประเทศไทยมีการนำกรอบเกณฑ์รางวัล TQA มาใช้มากขึ้นเท่าใด ก็จะก่อเกิดคุณประโยชน์ในด้านการเพิ่มพูนศักยภาพของภาคธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น”

D75_2274NIK_7095NIK_7098

NIK_7100NIK_7101NIK_7104


Tags:


Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร