20 April 2015

Machine to Machine (M2M) คือ เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ในมุมมองด้านเศรษฐกิจ M2M จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มหาศาล คาดการณ์ว่าในอนาคต อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ M2M จะมีขนาดใหญ่ถึงหกหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณสองล้านล้านบาท และอีกไม่ถึงสิบปีข้างหน้าจะมีเครื่องที่ต่อกับเครือข่าย M2M ถึง 5 หมื่นล้านเครื่อง ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันถึง 10 เท่า ธุรกิจมากกว่าครึ่งจะใช้เทคโนโลยี M2M ในการขับเคลื่อน

ท่ามกลางการแข่งขันทางการตลาดที่รวดเร็ว เทคโนโลยี M2M กำลังขยายเข้าสู่กระบวนการให้บริการลูกค้าเพื่อส่งมอบบริการอย่างเหนือชั้นอันเป็นกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น ปัจจัยที่ผู้ประกอบการควรตระหนักถึง ได้แก่

1.กระบวนการจัดการข้อมูลองค์กร

M2M จะไม่เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดหากองค์กรยังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลอยู่เฉพาะเพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในงานของตนได้อย่างครบถ้วน เช่น งานส่งเสริมการขายนอกจากใช้ข้อมูลที่มีในส่วนงาน หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสภาพอากาศที่ดี สามารถคาดการณ์ยอดขาย ตั้งราคา และจัดโปรโมชั่นที่ตรงตามเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. มาตรฐานและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กร

ผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 72 ตระหนักและให้ความสำคัญหลักในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กร ยิ่งเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น การใส่ใจในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นเช่นกัน

ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดี  ควรบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบ M2M และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3.เทคโนโลยี 4G ช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนและสร้างวิธีแก้ปัญหาใหม่

ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี 4 G คาดการณ์ว่าจะช่วยสร้างมูลค่าในการให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลูกค้าได้รับโอกาสและมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการต่างๆได้สะดวกขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละองค์กรจะกล้าลงทุนและสามารถนำ
เทคโนโลยี 4G มาพัฒนางานบริการของตนได้มากน้อยเพียงใด

4.การเติบโตอย่างเหนือความคาดหมายในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจยานยนต์

เทคโนโลยี M2M ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในแทบทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม, ด้านการคมนาคม ขนส่งและลอจิสติกส์ (ใช้ในรถเพื่อส่งตำแหน่ง GPS) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ คาดการณ์ว่าในปีค.ศ. 2016 นี้อัตราการใช้เทคโนโลยี M2M จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีจะไม่ใช่ตัวเลือกในการซื้อรถแต่กลายเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ควรมี

หากผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเติบโตของเทคโนโลยี M2M เป็นอย่างดีจะสามารถนำคุณประโยชน์ของเทคโนโลยี M2M มาปรับใช้ในธุรกิจของตนและมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
            

บทสรุปเทคโนโลยี M2M ในอนาคต

คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี M2M ขององค์กรจะเกี่ยวกับเรื่อง ระบบการให้บริการธุรกิจแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังให้ความความสำคัญในเรื่อง การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กรและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัว

ร้อยละ 84 ของผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี M2M เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในองค์กร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ มาก กล่าวได้ว่า ในอนาคตเทคโนโลยี M2M จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในทุกแง่มุม ในลักษณะเดียวกันหรืออาจจะมากกว่าเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีผลกับชีวิตประจำวันของทุกคนเฉกเช่นทุกวันนี้

อ้างอิง    Vodafone Global Enterprise : News and Insight. (10 February 2015)
https://enterprise.vodafone.com/insight_news/2015-02-10-four-ways-the-internet-of-things-will-impact-the-enterprise.jsp

อ้างอิงภาพ  http://www.spireon.com/sites/default/files/blog-m2m-adoption.jpg
Writer

โดย ธนัญญา สุธรรมชัย

นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส ส่วนการตลาด
ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ