13 March 2015

SCN_0036Watson, Richard.
Future Minds : How the Digital Age is Changing Our Minds, Why This Matters, and What We Can do About It.
London ; Boston : Nicholas Brealey Pub., 2010.
(303.483 W3 2010)

การดำรงชีวิตในปัจจุบันต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ จากอดีตที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล เพื่อสะดวกในการรับ-ส่ง และประมวลผลข้อมูล   มนุษย์ในยุคสังคมดิจิตอล ผู้ใดไม่เรียนรู้  ไม่ยอมรับที่จะใช้ ก็ย่อมเสียเปรียบผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม  การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเช่นกัน   เพราะช่วยให้เข้าใจ  สามารถประเมินและสร้างสรรค์เนื้อหาจากสิ่งที่ได้รับได้ รวมถึงสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้โดยไม่ถูกครอบงำและตกเป็นเหยื่อในท้ายที่สุด
Writer