Slide
สายงานนโยบายและวางแผนกลยุทธ์

นักกลยุทธ์ คือ คนที่นำพาองค์กรผ่านกลยุทธ์ ตั้งแต่การวางเป้าหมาย กำหนดตัวชี้วัด
วางแผนทรัพยากรและแผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามผลงานและสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ผู้ที่อยู่ในสายงานนี้จึงต้องมี Visionary หรือวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ Remarks
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.55 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตามแนวทาง Thailand Quality Award
PlayPlay
EP.54 ตอน เสริมแกร่งความผูกพันในองค์กร ด้วย FTPI : Workforce Engagement Model
PlayPlay
EP.53 สร้างแต้มต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย Customer Delight (ตามมาตรฐานสากล ISO 23592 : 2021)
PlayPlay
EP.51 Global Mega Trends กับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2023
PlayPlay
EP.49 ปรับ เพิ่ม สร้าง Productiviy เพื่อโอกาสและทางรอดที่ยั่งยืนของธุรกิจ SMEs
PlayPlay
EP.48 การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันคีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.41 Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM
PlayPlay
EP.38 Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ภาค2)
PlayPlay
EP.28 เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย PDPA
PlayPlay
EP.35 ตอน The OKRs Toolbox : เครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
PlayPlay
EP.33 New Ways of Working: Transforming the Way You Work การทำงานวิถีใหม่ ใส่ใจคน ได้ผลงาน
PlayPlay
EP29 Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal
PlayPlay
EP.27 เปิดแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน "BCM" สิ่งที่องค์กรยุคนี้ต้องมี
PlayPlay
EP.25 What’s Next? ก้าวสู่โลกยุคใหม่อย่างมีชั้นเชิง ด้วย Strategic Foresight
PlayPlay
EP.24 Coming NOW! รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ : GRI Standards Update 2021
PlayPlay
EP.22 Step Up the Productivity Level : ยกระดับผลิตภาพอย่างเป็นระบบครบทุกมิติ
PlayPlay
EP.21 The Future is Now: ทักษะสำคัญแห่งอนาคต
PlayPlay
EP.18 Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS”
PlayPlay
EP.17 “Green Productivity” เทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย ช่วยทั้งเรา – ช่วยทั้งโลก
PlayPlay
EP.13 Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงาน สรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
PlayPlay
EP.8 “นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์
PlayPlay
EP.7 การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร
PlayPlay
EP.5 คุย เคาะ เจาะเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบโตโยต้า “ง่าย ปลอดภัย ไร้ปัญหาคุณภาพ”
PlayPlay
EP.2 “Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง”
PlayPlay
EP.56 เคล็ดลับความสำเร็จ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ ตามแนวทาง SE-AM
PlayPlay
EP.57 Digital Transformation ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล
PlayPlay
EP.58 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเป็นเลิศ ตามแนวทาง SE – AM
PlayPlay
EP.59 สูตรลับสมการความสำเร็จของการทำระบบ KPI ให้ WORK !
PlayPlay
EP.60 ต่อยอดความยั่งยืนทางธุรกิจด้วย Resource Productivity Management by MFCA และ Eco-Lean Thinking
PlayPlay
EP.61 คุยสบาย Style DX Leader (Digital Transformation)
PlayPlay
EP.63 ติดอาวุธ SME เพิ่มศักยภาพเพื่อการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย BDS Program
PlayPlay
EP.64 Balanced Scorcard : กลยุทธ์เพื่อการจัดการองค์กรยุคใหม่อย่างสัมฤทธิผล
PlayPlay
EP.65 ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ตามวิถีของความยั่งยืน ก้าวสู่ต้นแบบธุรกิจ ESG
PlayPlay
EP.66 ตอน เพิ่มโอกาสความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย Digital Technology
PlayPlay
EP.68 จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลด้วย FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
PlayPlay
EP.69 Speed Up คุณภาพงานบริการด้วย Lean (Lean for Service Process Improvement)
PlayPlay
EP.70 PLC สุดยอดโปรแกรมอัจฉริยะ (ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการทำงาน)
PlayPlay
EP.71 พัฒนาหัวหน้างานอย่างไร ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor)
PlayPlay
EP.72 เปลี่ยนของเหลือจากอาหาร .... เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Food Waste to Food Innovation)
PlayPlay
EP.73 บริหารความเสี่ยงอย่างไร ให้เป็นศูนย์ (Strategic Risk & Opportunity Management)
PlayPlay
EP.74 จัดการคำร้องเรียนลูกค้าอย่างไร ให้อยู่หมัด (Customer Compaint Management)
PlayPlay
EP.75 ตรวจสุขภาพองค์กร เตรียมพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้วย QABE
PlayPlay
EP.76 วัด วิเคราะห์ และ ปรับปรุง อย่างไรให้ได้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE) สูงสุด
PlayPlay
EP.77 Productivity เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Total Productive Maintenance)
PlayPlay
EP.78 ปลุกพลัง Productivity Mindset ด้วย Active Learning
PlayPlay
EP.79 Let’s go USA : เปิดประสบการณ์ความเป็นเลิศระดับ World Class กับ TQA
PlayPlay
EP.80 Green Business เพื่อองค์กรสู่ความยั่งยืน
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Sustainable HRM..ถอดบทเรียนการบริหารคนอย่างยั่งยืนของ Start Up ประเทศญี่ปุ่น
Sustainable HRM..ถอดบทเรียนการบริหารคนอย่างยั่งยืนของ Start Up ประเทศญี่ปุ่น
ทำไมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงต้องทำ Self Assessment
ทำไมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงต้องทำ Self Assessment
สูตรเพิ่มยอดขายด้วย Digital Marketing เข้าถึงการตลาดยุคใหม่ ทำธุรกิจยังไงให้ปัง?!
สูตรเพิ่มยอดขายด้วย Digital Marketing เข้าถึงการตลาดยุคใหม่ ทำธุรกิจยังไงให้ปัง?!
previous arrow
next arrow