Slide
สายงานระบบมาตรฐาน

เป็นสายงานหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานนี้ จะต้องบูรณาการฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน
และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ Remarks
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.54 ตอน เสริมแกร่งความผูกพันในองค์กร ด้วย FTPI : Workforce Engagement Model
PlayPlay
EP.48 การมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันคีย์เวิร์ดแห่งความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
PlayPlay
EP.44 Shortcut to LINE BOT : จุดประกายสร้างไลน์บอท สำหรับการจัดการในองค์กร
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.42 Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร
PlayPlay
EP.41 Knowledge Capturing : ถอดองค์ความรู้ กุญแจสำคัญสำหรับงาน KM
PlayPlay
EP.38 Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal (ภาค2)
PlayPlay
EP.28 เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้าย PDPA
PlayPlay
EP.35 ตอน The OKRs Toolbox : เครื่องมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
PlayPlay
EP.33 New Ways of Working: Transforming the Way You Work การทำงานวิถีใหม่ ใส่ใจคน ได้ผลงาน
PlayPlay
EP29 Let’s go…OKRs เครื่องมือบริหารผลงานในยุค New Normal
PlayPlay
EP.21 The Future is Now: ทักษะสำคัญแห่งอนาคต
PlayPlay
EP.20 Why-What-How? คุยเฟื่องเรื่อง HR: นานาสาระที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้
PlayPlay
EP.19 Smart Factory แต้มต่อสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล
PlayPlay
EP.16 Let’s Start.! เริ่มโครงการใหม่ให้ปัง ด้วยเทคนิคการบริหารโครงการ
PlayPlay
EP.13 Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงาน สรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
PlayPlay
EP.9 เจาะลึก 2 เครื่องมือการจัดการ ที่ “หัวหน้างาน” ไม่ควรพลาด
PlayPlay
EP.7 การวัดผลิตภาพ Productivity Measurement หัวใจสำคัญของการปรับปรุงองค์กร
PlayPlay
GSPN Update Ep.1 Leadership with Asian Philosophies : เคล็ด (ไม่) ลับ นำองค์กรสู่ความสำเร็จ
PlayPlay
EP.58 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความเป็นเลิศ ตามแนวทาง SE – AM
PlayPlay
EP.59 สูตรลับสมการความสำเร็จของการทำระบบ KPI ให้ WORK !
PlayPlay
EP.62 เจาะประเด็นลึก องค์กรได้อะไรกับการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Workforce Engagement Survey)
PlayPlay
EP.63 ติดอาวุธ SME เพิ่มศักยภาพเพื่อการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย BDS Program
PlayPlay
EP.64 Balanced Scorcard : กลยุทธ์เพื่อการจัดการองค์กรยุคใหม่อย่างสัมฤทธิผล
PlayPlay
EP.71 พัฒนาหัวหน้างานอย่างไร ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน (4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor)
PlayPlay
EP.78 ปลุกพลัง Productivity Mindset ด้วย Active Learning
PlayPlay
EP.83 Employee Experience หัวใจสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม
PlayPlay
previous arrow
next arrow
ทำไมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงต้องทำ Self Assessment
ทำไมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ถึงต้องทำ Self Assessment
รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการทำความเย็นที่ยั่งยืน หรือ Sustainable cooling
รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการทำความเย็นที่ยั่งยืน หรือ Sustainable cooling
เปิดตัว…ตัวชี้วัดผลิตภาพตัวใหม่ Greening Productivity Measurement
เปิดตัว…ตัวชี้วัดผลิตภาพตัวใหม่ Greening Productivity Measurement
previous arrow
next arrow