Slide
สายงานซ่อมบำรุง

เป็นสายงานที่ต้องบริหารจัดการเครื่องจักร และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิต
ตั้งแต่การติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่เกิดการหยุดชะงักและความเสียหาย จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและองค์กร

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ Remarks
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.45 รู้-รับ-ปรับ-เปลี่ยน แชร์เคล็ดลับ ยกระดับ Productivity ฉบับ SMEs ไทย
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.42 Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร
PlayPlay
EP.40 “Digital Lean” The Next Step to Boost Productivity: การเพิ่มผลิตภาพด้วยแนวทางดิจิทัลลีน
PlayPlay
EP.34 Low-code Platform for Manufacturing : พลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับกระบวนการผลิตยุคใหม่
PlayPlay
EP.32 Automation 101 : Starter Kits มุ่งสู่การผลิตอัตโนมัติไปพร้อมกัน
PlayPlay
EP.31 Practical IIoT Showcase : แกะกล่องการประยุกต์ใช้ IIOT กับ OEE ตัวชี้วัดการผลิตยุคใหม่
PlayPlay
EP.26 เริ่มต้นวิถีการผลิตยุคดิจิทัล ด้วย Advanced Planning and Scheduling
PlayPlay
EP.15 ชี้ชัด-จัดเต็ม กับแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ
PlayPlay
EP.14 จัดขบวนทัพ สร้างทีมการปรับปรุง ด้วย Bottom Up Activity
PlayPlay
EP.12 ถอดบทเรียนความสำเร็จการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Scientific Moulding”
PlayPlay
EP.6 เทคนิค เคล็ดลับ เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown
PlayPlay
EP.5 คุย เคาะ เจาะเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบโตโยต้า “ง่าย ปลอดภัย ไร้ปัญหาคุณภาพ”
PlayPlay
EP.4 “เจาะเคล็ดลับปรับใช้ OEE และ Kaizen ให้ได้ผล สู่การยกระดับผลิตภาพองค์กรอย่างยั่งยืน”
PlayPlay
EP.2 “Next Normal วิถีใหม่สู่การพัฒนาคน พัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง”
PlayPlay
EP1. Guru ขอแชร์... เทคนิคการจัดการทรัพยากร เพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด
PlayPlay
EP.77 Productivity เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Total Productive Maintenance)
PlayPlay
previous arrow
next arrow
รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการทำความเย็นที่ยั่งยืน หรือ Sustainable cooling
รับมือวิกฤตโลกร้อนด้วยการทำความเย็นที่ยั่งยืน หรือ Sustainable cooling
5ส จัดบ้าน และ Minimalism
5ส จัดบ้าน และ Minimalism
7 บทเริ่มต้น ESG สำหรับ SMEs
7 บทเริ่มต้น ESG สำหรับ SMEs
previous arrow
next arrow