26 April 2024

“นายสุวรรณชัย” ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ถ่ายทอด ‘บทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคตที่ดีกว่า’  

                       เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน บรรยายหัวข้อ “บทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคตที่ดีกว่า” จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนวมินทรราช ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงทพมหานคร  
 


                      ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครจากทุกภาคส่วนของสังคม ด้วยแนวคิดองค์กรคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เมือง งานวิจัย แนวปฏิบัติ และองค์ความรู้เฉพาะทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรม การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะอาจารย์ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังกว่า 120 คน 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร