19 April 2024

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ BDS จาก สสว. มุ่งแนวทาง ESG นำธุรกิจสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 

 

 

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในปี 2567 นี้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนรับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการ เดินหน้าใช้กลยุทธ์เพิ่มมูลค่าธุรกิจ SME ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านแนวทาง ESG เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงกลยุทธ์ ESG ที่ สสว. พร้อมผลักดันกลุ่มธุรกิจสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมี 4 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 1.ให้ความเข้าใจใน ESG 2.พัฒนากรอบแนวทาง ESG 3.ออกแบบและเริ่มโครงการ ESG และ 4.วัดผลและแสดงผล ESG พร้อมเผยว่าปัจจุบันโครงการ BDS ได้รับความสนับสนุนด้วยดี จากภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) หรือหน่วยงานพันธมิตร เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมกว่า 400 บริการ   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ร่วมคว้าโอกาสพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ด้วยโปรแกรมอบรมและปรึกษาแนะนำจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมรับทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายจาก สสว. สูงสุดถึง 80% ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มผลิตภาพ และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ SME ไทย เพื่อเรียนรู้แนวทางพัฒนาระบบบริหารงาน ผ่านโครงการปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนามาตรฐาน ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจจากหลากหลายหลักสูตร อาทิ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจ, การวางแผนการตลาดและลูกค้า, การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทักษะตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตและระบบมาตรฐานคุณภาพ 

📌 รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก  

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-619-5500 ต่อ 573 (คุณยุธิชล), 585 (คุณศาตพร) 

 Email : yutichol@ftpi.i.or.th หรือ sataporn@ftpi.or.th  

**************************************** 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ BDS ของ สสว. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉 คลิก
โทร 1301 หรือ 02-298-3051  
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร