5 April 2024

OSMEP ประเทศไทย นำโดย “ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล” เยือน APO ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย Asian Productivity Organization (APO) ต้อนรับคณะผู้แทนจาก OSMEP ประเทศไทย นำโดย ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยือน APO สำนักงานใหญ่กรุงโตเกียว โดยมี Dr. Indra Pradana Singawinata เลขาธิการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียให้การต้อนรับ  

 

นายวีระพงศ์ มาลัย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล (ลำดับที่ 4 จากซ้าย)

          ในการนี้ คณะผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs พร้อมหาแนวทางผลักดันให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ แม้ในสภาวะที่มีความเข้มงวดในด้านมาตรฐานทางการค้า รวมถึงแผนโครงการในด้านต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์แก่บรรดากลุ่มธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายที่ธุรกิจ SMEs ต้องให้ความสำคัญในด้านการดําเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่ APO จะคำนึงในการให้การสนับสนุนSMEsไทยต่อไปในอนาคตผ่านการดำเนินการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร