25 March 2024

ผู้แทนไทย “ปลัดฯ ณัฐพล” ร่วมภาคี Green Productivity Advisory Council ชูแนวทางการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเชิญจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization – APO) เข้าร่วมเป็นสมาชิก Green Productivity Advisory Council เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อแนะนำในการปรับปรุงแนวทางการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) หรือ GP 2.0 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยประชุมแบบออนไลน์ ในการนี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การเพิ่มผลิตภาพสีเขียว เป็นแนวทางที่ APO ได้เริ่มดำเนินการและส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกในเอเชีย-แปซิฟิกดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) โดยจัดทำคู่มือการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว การสร้างและแลก เปลี่ยนองค์ความรู้ ในกลุ่มประเทศสมาชิก รวมทั้ง จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว หลังจากดำเนินการมากว่าสองทศวรรษ ผนวกกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป APO จึงเห็นควร ให้มีการทบทวนการดำเนินการจึงแต่งตั้งคณะทำงานจากประเทศสมาชิกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาคอื่นเพื่อศึกษาแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายของสหประชาชาติ (UN SDGs) ความร่วมมือในการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมร่วมกับภาคประชาชน ผ่านนโยบาย MIND ซึ่งมีความสอดคล้องหลายประการกับการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว การได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็น ADVISORY COUNCIL จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทาง และการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ ประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือในระดับพหุภาคีเพื่อส่งเสริมด้านการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร