12 March 2024

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เสริมแกร่งองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ดำเนินการลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาเมือง อย่างยั่งยืน ยกระดับผลิตภาพและการสาธารณสุขให้แก่บุคลากรและองค์กร มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพิ่มพูนทักษะการจัดการสังคมเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน จัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ คุณอพาดา สุวรรณโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ ร่วมลงนามในครั้งนี้    

รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อธิบายถึงที่มาของความร่วมมือทางวิชาการไว้ว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกันในการที่จะยกระดับนักศึกษา ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการ และบุคลากร ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะการจัดการสังคมเมือง และมีประสบการณ์ในกระบวนการจัดการสังคมเมือง ที่สามารถนำไปขยายต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันนำไปสู่การ ต่อยอดนโยบายการจัดการเมือง ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ให้เกิดคุณประโยชน์ ต่อประชาชน และสังคม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทั้งมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันฯ เห็นพ้องต้องกันในการที่จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พร้อมกันนี้ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความสำคัญและความร่วมมือในครั้งนี้ว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ได้ผนึกกำลังในการเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองหน่วยงาน ผสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพบุคลากรและองค์กรไทยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รุดหน้าและรวดเร็ว ในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของการดำเนินการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตั้งหมุดหมายในการเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นพันธมิตรด้านผลิตภาพของทุกภาคส่วน ต่อยอด ขยายผล บูรณาการองค์ความรู้ ขยายแนวคิดผลิตภาพนิยามใหม่ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่สะท้อนถึงเจตนารมย์ของสถาบันในการเป็นผู้ผลักดันส่งเสริมผลิตภาพให้แก่บุคลากรและองค์กรไทย 

จากความร่วมมือกันในครั้งนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ครบทุกมิติ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมต่อไป 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร