29 February 2024

เปิดรับสมัครแล้ว!!! รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Thailand HR Innovation Award 2024)

ขอเชิญองค์การทุกขนาด ทุกประเภทธุรกิจ รวมถึง SME, Startup ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดโครงการที่ท่านมีส่วนร่วม
เพื่อค้นหาโครงการ Best Practice
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2567

 

รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2024) จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (HROD-NIDA) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

โดยปีนี้ นับเป็นปีที่ 8 ของการมอบรางวัล เพื่อส่งเสริมรณรงค์ยกระดับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคล อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท ทั้งนี้มุ่งให้การสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในธุรกิจ SME

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/F3emJM2d5wdsrNeZ8

Schedule, เกณฑ์การประเมิน 5Is, แบบฟอร์ม 1 Page (แบบฟอร์มRound 1) : bit.ly/3uEN4YS

 

สอบถามเพิ่มเติม
Tel : 061-962-6528
Email : ihpd1@pmat.or.th
Website PMAT : https://bit.ly/42wXgPj
(@)Line : @pmat

 

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร